2(66) 2017
IV-я СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ КОРМОВ

Макаринская А.В., Фигурская Л.В.

Представлен краткий обзор работы IV-я СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ КОРМОВ

Keywords: IV-я СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ КОРМОВ

Download now
TRISHYN F.A. Ph.D., Associate Professor, FILIMONOV H.S. Master degree student

AUTOMATION OF TRACEABILITY PROCESS AT GRAIN TERMINAL LLC «UKRTRANSAGRO»

A positive trend of growth in both grain production and export is indicated. In the current marketing year the export potential of the Ukrainian grain market is close to the record level. However, the high positions in the rating of world exporters are achieved not only due to the high export potential, but also because of higher quality and logistics. These factors depend directly on the quality of enterprise management and all processes occurring at it. One of the perspective ways of enterprise development is the implementation of the traceability system and further automation of the traceability process. European integration laws are obliging Ukrainian enterprises to have a traceability system. Traceability is an ability to follow the movement of a feed or food through specified stages of production, processing and distribution. The process of traceability is managing by people, which implies a human factor. Automation will allow, in a greater extent, to exclude the human factor that will mean decreasing of errors in documentation and will speed up the process of grain transshipment. Research work on the process was carried out on the most modern grain terminal - LLC “UkrTransAgro”.
The terminal is located in the Ukrainian water area of the Azov Sea (Mariupol, Ukraine). Characteristics of the terminal: capacity of a simultaneous storage - 48,120 thousand tons, acceptance of crops from transport - 4,500 tons / day; acceptance of crops from railway transport - 3000 tons / day, transshipment capacity - up to 1.2 million tons per year, shipment to the sea vessels - 7000 tons / day. The analysis of the automation level of the grain terminal is carried out. The company uses software from 1C - «1C: Enterprise 8. Accounting for grain elevator, mill, and feed mill for Ukraine». This software is used for quantitative and qualitative registration at the elevator in accordance with industry guidelines and standards. The software product has many functions, but the management of the traceability process is implemented to a small extent. The traceability process at the grain terminal of LLC "UkrTransAgro" is considered and described. The expediency of development of the automated control system of the traceability process is justified.
The organizational structure of the enterprise is analyzed. The process of traceability was divided into subprocesses. The process model of the traceability process is developed. The interfaces of the developed software are described. Functional part of interfaces considered. The further ways of modernization of the developed software are determined.

Keywords: traceability, process model, grain terminal, automation, traceability system.

Download now
ВИКОРИСТАННЯ СУХОЇ ПИВНОЇ ДРОБИНИ У ГОДІВЛІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

О.Й. КАРУНСЬКИЙ, д-р с.-г. наук, професор, В.Є. БРАЖЕНКО , канд. техн. наук, доцент, К.О. КРОЛЬ, магістр

У статті проаналізовано сучасний стан комбікормової промисловості та перспективи використання побічних кормових продуктів пивоварної промисловості, що отримуються при переробці сусла ячменю та солоду, зокрема суху пивну дробину. За аналізом теоретичних досліджень встановлено, що світове виробництво сухої пивної дробини досягає майже 30 млн. тонн, з яких близько 3,4 млн. тонн виробляється в Європі. На кожні 10 тонн готового пива в середньому утворюється 2300 кг пивної дробини, загальна кількість якої в Україні перебільшує 440 тис. тонн. На головному заводі єдиної української корпорації «Оболонь» (м. Київ) працює установка з виробництва сухих гранул пивної дробини, потужність якої дозволяє переробляти до 700 тонн сирої дробини на добу.
Встановлено, що основним обмеженням використання сухої пивної дробини у комбікормах сільськогосподарських тварин і птиці є високий вміст некрохмалистих полісахаридів. У зв'язку з високим рівнем клітковини пивну дробину традиційно використовують тільки для годівлі жуйних тварин. Проведенні дослідження свідчать про можливість успішного згодовування пивної дробини іншим сільськогосподарським тваринам і птиці. За результатами теоретичних та експериментальних досліджень визначено хімічний та мінеральний склад пивної дробини. Експериментальні дослідження проводилися в умовах лабораторій кафедр технології комбікормів і біопалива Одеської національної академії харчових технологій, генетики розведення та годівлі тварин Одеського аграрного університету та ТОВ «Агропереробка Велико Михайлівського району Одеської області». Відповідно до завдань досліджень було проведено науково-господарський дослід на групах молодняку курчат-бройлерів породи Кобб-500. Визначено оптимальний вміст сухої пивної дробини у складі комбікормів для підвищення їхньої продуктивної дії при годівлі курчат-бройлерів. Розрахунки складу рецепту комбікормової продукції та оптимізацію показників якості виконано із застосуванням програми «КормОптима».
Розрахунки витрат корму за весь період вирощування свідчать, що курчата-бройлери, яким згодовували комбікорм із вмістом 4% сухої пивної дробини, на 1кг приросту живої маси витрачали його на 4,3% менше порівняно з тим, які споживали комбікорм без сухої пивної дробини.
Розроблено структурну схему варіантів технологічних процесів введення та підготовки сухої пивної дробини в умовах діючих підприємств комбікормової галузі, виробництво комбікормової продукції на яких здійснюється за інноваційними технологіями.
Встановлено, що згодовування курчатам-бройлерам сухої пивної дробини у складі комбікорму за масовою часткою 4% сприяло підвищенню середньодобових приростів на 5,6% та зниженню витрат корму на 1кг приросту на 4,3%.

Keywords: комбікормова продукція, суха пивна дробина, молодняк курчат-бройлерів, технологічний процес.

Download now
ГРЕЧИХА - ЗОЛУШКА НА ПУТИ К ПРИНЦЕССЕ

Л.В. ФАДЕЕВ, канд. техн. наук., доцент, директор ООО "Спецэлеватормельмаш"

ГРЕЧИХА - ЗОЛУШКА НА ПУТИ К ПРИНЦЕССЕ

Keywords: ГРЕЧИХА

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЧЕРСТВІННЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБА З ГРЕЧАНИМ І КУКУРУДЗЯНИМ БОРОШНОМ

А.М. ГРИЩЕНКО, канд. техн. наук, доцент, О.А. БІЛИК, канд. техн. наук, доцент

Стаття присвячена дослідженню якості безглютенового хліба з використанням гречаного та кукурудзяного бо-рошна. Наведено результати досліджень деяких технологічних властивостей борошна кукурудзяного тонкого помелу та гречаного, крохмалю кукурудзяного і картопляного.
Досліджено якість безглютенового хліба, виготовленого з використанням крохмалю, кукурудзяного та гречаного борошна. Встановлено вплив гречаного борошна за дозування 10-30 % на показники технологічного процесу та якість без-глютенового хліба з кукурудзяним борошном. Відмічено підвищення в’язкості тіста з додаванням гречаного борошна, оскі-льки гречане борошно має вищу водопоглинальну здатність порівняно з крохмалем та кукурудзяним борошном, внаслідок чого підвищується тривалість вистоювання тістових заготовок на 7-24 хв. Підвищена водопоглинальна здатність греча-ного борошна обумовлена високим вмістом водорозчинних білків та частково клейстеризованим крохмалем, що спричинено гідротермічним обробленням гречаної крупи. З метою забезпечення необхідних структурно-механічних властивостей тіс-та при додаванні гречаного борошна доцільно підвищувати вологість тіста.
Встановлено, що питомий об’єм безглютенового хліба з гречаним борошном зменшується на 17,7-44,5 % порівня-но з контрольним зразком, що містив лише кукурудзяне борошно. Гречане борошно спричиняє утворення крупної, нерівно-мірної товстостінної пористості хліба, що обумовлене хімічним складом борошна та станом крохмальних зерен. Внаслідок цього зменшується еластичність м’якушки порівняно з контролем на 7-21 одиниць пенетрометра, на що в першу чергу впливає структура пористості виробів.
Гідрофільність м’якушки зменшується при збільшенні дозування гречаного борошна. Проте зміна ступеня гідро-фільності через 24 години найбільша у зразку, що містив лише кукурудзяне борошно – 10%, найменша у зразку, що містив 30 % гречаного борошна – 5,1 %. Не зважаючи на погіршення структури пористості та зменшення питомого об’єму хліба, гречане борошно доцільно використовувати в технології безглютенового хліба з кукурудзяним борошном з метою зменшення кришкуватості м’якушки та подовження свіжості хліба.

Keywords: безглютеновий хліб, целіакія, кукурудзяне борошно, гречане борошно, якість хліба, черствіння хліба.

Download now
ИЗУЧЕНИЕ СЕГРЕГАЦИИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МИКРОТРЕЙСЕРОВ ОТ ПРЕМИКСОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И УСЛОВИЯХ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Т.В. САХНО, д-р хим. наук, профессор, Полтавский университет экономики и торговли, И.В. КОРОТКОВА, канд. хим. наук, доцент, Полтавская государственная аграрная академия, Н.Н. БАРАШКОВ, д-р хим. наук, профессор, Micro-Tracers Inc., (Сан-Франциско, США)

Рассмотрены теоретические аспекты определения однородности комбикормовой продукции и условий проявления сегрегации.
Цель работы заключается в проведении исследования возможной сегрегации частиц ферромагнитных микротрейсеров и премикса в процессе хранения и доставки продукции от его производственной площадки до потребителя. Во взятых образцах продукции (6 образцов по 25 г и 4 образца по 200 г) из различных местоположений в упаковке (стандартный бумажный мешок весом 25 кг) определена концентрация микротрейсера, рассчитаны величины стандартного отклонения и коэффициент вариации. Установлено, что в 25 г суб-образцах отклонение между концентрациями микротрейсера в различных точках отбора, находится в интервале 0,28-0,49%. Различия концентрации микротрейсера в 200 г суб-образцах относительно небольшие (от 0,49 до 0,52%), а среднее значение коэффициента вариации составляет 3,4%. Средняя концентрация микротрейсера в 200 г суб-образцах была заметно выше (0,50%), чем в 25 г суб-образцах (0,37%). Полученные данные дают основание заключить, что умеренная сегрегация между микротрейсером и премиксом происходит во время отгрузки продукта с производственной площадки потребителю, вероятно, из-за различий в размерах частиц этих материалов.
Проведено сравнение данных по сегрегации, полученных в результате модельных испытаний. Проанализирована роль сегрегации отдельных компонентов премиксов в процессе их производства, хранения и транспортировки. Показано, что сегрегация может проявляться в результате неравномерного распределения частиц премиксов, различающихся между собой по величине, форме и плотности. Обсужден вклад каждого из этих компонентов в сегрегационный процесс.
Предложенный в данной работе метод модельных лабораторных испытаний сегрегации между премиксом и ферромагнитными микротрейсерами является полезным инструментом для изучения процессов сегрегации гранулированных материалов.

Keywords: сегрегация, ферромагнитные микротрейсеры, премикс, ситовой анализ, стандартное отклонение, коэффициент вариации.

Download now
ОЦІНКА ЗООТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРЕМІКСУ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

ЄГОРОВ Б.В., д-р техн. наук, професор, МАКАРИНСЬКА А.В., канд. техн. наук, доцент, ВОРОНА Н.В., канд. техн. наук, ст. викладач

В статті представлено обґрунтування доцільності використання преміксів у годівлі сільськогосподарських тварин та птиці, наведені переваги введення преміксів до складу комбікормів та їх класифікація. Наведено призначення розробленого універсального комплексного преміксу для сільськогосподарської птиці.
Викладено методику досліду з визначення зоотехнічної ефективності використання універсального комплексного преміксу. Дослід проводили в умовах птахофабрики СТОВ «Птахівник» (Житомирська обл.).
Експеримент проводили на курках-несучках кросу Hy-Line W-98 у віці з 19 по 30 тиждень включно. Було сформовано 3 дослідні групи по 88 голів у кожній. Тривалість досліду становила 84 дні. Усі дослідні групи отримували комбікорм з однаковою поживністю, яка відповідала потребам організму птиці згідно віку. Комбікорм відрізнявся складом преміксів, якими його збагачували. Премікси були вироблені за рецептами, розробленими спеціалістами кафедри технології комбікормів і біопалива Одеської національної академії харчових технологій.
Було встановлено, що продуктивна дія преміксів, які згодовували 2-й та 3-й дослідним групам, за показниками яйценосності, витратам комбікорму в розрахунку на 10 яєць та якості яєчної продукції була краще, ніж преміксу, який згодовували 1-й дослідній групі. Показники продуктивної дії преміксів 2-ї та 3-ї дослідних груп значно не відрізнялися, однак собівартість виробництва 10 яєць у 2-й дослідній групі була значно нижче, ніж у 3-й, що пов’язано з перевитратою препаратів біологічно активних речовин у складі преміксу. Отже, склад преміксу, який згодовували 2-й дослідній групі, є оптимальним та його використання є економічно ефективним, як в умовах приватних, фермерських господарств, так і при виробництві комбікормів на крупномаштабних підприємствах.

Keywords: премікс, збагачення, годівля, сільськогосподарська птиця, зоотехнічний експеримент

Download now
СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ И СВЯЗАННЫХ ПОЛИФЕНОЛОВ ЗЛАКОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР

Е.Д. ЖУРЛОВА, канд. техн. наук, ассистент, А.В. БОНДАРЕНКО, Д.А. БАЗИЛЬСКИЙ, С.А. ЧЕРНЕНКО

Тема антиоксидантов фенольной природы злаковых и бобовых культур находится под пристальным вниманием зарубежных и отечественных учёных, которые изучают не только их качественный и количественный состав, но и фар-макологическое действие на макроорганизм. Полифенолы известны своими высокими антиоксидантными свойствами, ингибирующим действием на ферменты α-глюкозидазу и мальтазу, антимутагенной и антиканцерогенной активностью. А так же способствуют нормализации функции щитовидной железы, что подтверждает, неоценимые возможности при-менения препаратов флавоноидов в существующей экологической ситуации Украины.
В статье представлено исследование содержания свободных и связанных полифенолов в злаковых и бобовых культурах, которые выращиваются на территории нашей страны. Образцы (пшеница, рис шлифованный и красный, рожь, ячмень, кукуруза, овес, овсяные хлопья, гречневая крупа, горох, нут, фасоль цветная и белая, чечевица) подвергались измель-чению до размера частиц 750мкм и последующему высушиванию для определения влажности. Свободные полифенолы из-влекали из обработанных образцов 70%-ым раствором этанола при температуре 4оС в течении 16 часов. Для извлечения связанных полифенолов из злаковых культур в качестве экстрагента использовали 2 н NaOH (t = 80оС, τ = 2ч, гидромодуль 1:10). В ходе исследования образцов бобовых подбирали оптимальное соотношение сухой образец : экстрагент при тех же условиях экстракции. Использовали следующий гидромодуль: 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:35, 1:40. Содержание поли-фенолов в экстрактах определяли методом Фолина-Чокальтеу, щелочные экстракты предварительно нейтрализовывали 3М HCl. Было установлено, что оптимальным соотношением сухой образец : экстрагент является 1:30.
Исходя из полученных данных, было установлено, что в образцах зерновых и бобовых культур преобладают свя-занные полифенолы, высокие показатели демонстрировали: горох – 3,98 мг/г, рожь – 3,41мг/г, нут – 3,10мг/г, и другие, что позиционирует их в качестве потенциальных источников получения свободных полифенолов. Высоким содержанием сво-бодных полифенольных соединений отличались: гречневая крупа – 2,14мг, кукуруза – 1,05мг, овёс – 1,15мг и цветная фасоль – 1,10мг. Насыщение готовых блюд этими составляющими позволит обогатить продукты питания биодоступными ан-тиоксидантами фенольной природы.

Keywords: злаковые и бобовые культуры, свободные и связанные полифенолы

Download now
ФЕРМЕНТАТИВНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗЕРНОВИМ ІНГРЕДІЄНТОМ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Т.В. РУДАКОВА, канд. техн. наук, ст.н.с., С.А. НАРІЖНИЙ, канд.техн. наук,

Під час створення продуктів для дитячого харчування визначальне значення має адекватна біологічна цінність. Саме вона є одним з головних критеріїв оцінювання доцільності використання тих або інших компонентів. Біологічну цін-ність продуктів визначають біологічними, хімічними і ферментативними методами. Ферментативні методи визначення біологічної цінності білка є одним з простих і в той же час об’єктивним методом визначення його здатності до розщеплення протеолітичними ферментами у шлунково-кишковому тракті.
Перетравлювання білків у шлунково-кишковому тракті (ШКТ) лімітує засвоювання амінокислот організмом. Ча-стково гідролізовані білки, що надходять із шлунку до тонкого кишечника, перебуваючи там обмежений час, повинні швид-ко гідролізуватись до амінокислот та засвоїться: потрапляння амінокислот до товстого кишечника рівноцінне їх втраті для організму. Тому біологічна цінність білків продукту визначається ступенем і швидкістю перетравлювання протеазами ШКТ, засвоюванням амінокислот та подальшою утилізацією на пластичні потреби організму. Ефективність гідролізу харчових білків залежить від амінокислотного складу, конформації молекул, умов технологічного оброблення продукту.
В статті представлено дослідження щодо біологічної цінності сировини, яка використовується для виробництва молочних продуктів дитячого харчування (сиру кисломолочного, незбираного молока, концентрату сироваткових білків, рисового борошна) та готових продуктів. Для визначення біологічної цінності продуктів ферментативним методом мо-дифіковано конструкцію приладу для гідролізу білків.
Доведено, що уведення у рецептури концентрату сироваткових білків та рисового борошна являється доцільним, так як дозволяє отримати кисломолочний продукт «Віталакт» та пасту сиркову з кращими показниками перетравлюва-ності. Показано, що швидкість перетравлення білків молочних продуктів для дитячого харчування вища ніж складників цих продуктів окремо. При цьому перетравлюваність молочних білків була вищою за рослинних. Так, показник перетравлювано-сті для молочних продуктів дитячого харчування становив в межах 70-77 %, а для рисового борошна – 41,8 %.

Keywords: біологічна цінність, молочні продукти для дитячого харчування, рисове борошно, ферментативний метод, перетравлюваність.

Download now