3(63) 2016
LABOUR PROTECTION AND SAFETY IN THE BREWING INDUSTRY

Irina Melnik, PhD, associate professor, Zinaida Saharova, senior lector, Dasha Hnatovskaya, master

The article describes the quantification of the level of safety in the brewing industry, which allows determining the contribution of each employee to ensure healthy and safe working conditions. Factors have also been shown to affect the safety of each of the employees. Knowledge of the characteristics and limits of each of the factors makes it possible to secure workflow and solve potential problems early. Previously considered a comprehensive approach that allows full control of the security protecting the entire brewing industry.
Efficient and safe work is possible only if the working environment at the workplace to meet all the requirements of international standards in the field of occupational safety and health. Therefore, each category from a number of activities, which can significantly reduce the level of injury, and ending with the characteristics of each of the factors for drawing up a plan to ensure the maximum protection of the company's employees, was discussed. Chemical, physical, biological and psychophysical factors may exist alone or in combination with each other. It is therefore important to identify in advance all of them and to take all measures relating to ensure safe working conditions in each of the processes.
Separately considered optimal and allowable values of temperature, relative humidity and air velocity in the working area of industrial premises. The parameters were established for the purpose of continuous monitoring in order to ensure comfortable and safe work environment for each employee. In some cases it is necessary to consult with technicians to get the full picture of the possible threats posed by each type of equipment. Especially dangerous in terms of occupational safety and health in the brewing industry is a cooking workshop, where the air temperature in the working area is significantly increased, as well as the bottling plant (noisy).

Keywords: Safety, brewery, safe working conditions, safety, getting the wort.

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОЛІЇ СОНЯШНИКОВОЇ ВИСОКООЛЕЇНОВОГО ТИПУ НА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАВАРНОГО ТІСТА ТА ВИПЕЧЕНИХ З НЬОГО НАПІВФАБРИКАТІВ

П.П. ПИВОВАРОВ, д-р тех. наук, професор, Н.В. ФЕДАК, канд. техн. наук, доцент, А.М. ДІХТЯРЬ, асистент

Наявність інноваційної складової у концепції підприємства є однією із умов його сталої конкурентоспроможності. Інноваційний розвиток закладів ресторанного господарства (ЗРГ) та підприємств харчової промисловості є основою стратегічного планування, яке формує комплекс заходів, пов’язаних із випуском нового виду продукції, впровадженням і використанням нових технологій, розвитком ринків збуту, організацією виробництва. Тому сьогодні ЗРГ та харчова про-мисловість орієнтується на інноваційний шлях розвитку, в основі якого лежить цілеспрямований процес пошуку нових тех-нологій та сировинних джерел, що характеризуються доступністю, технологічністю, функціональністю. Найважливішою умовою створення нової технології є отримання продукції, яка не поступається за якістю аналогам, а за деякими показни-ками перевершує їх. У структурі харчування людини важливе місце займає споживання кулінарної продукції, серед якої високим попитом користуються вироби із заварного тіста. У загальній структурі ринку харчової промисловості вироби із заварного тіста займають вагому частку, і становлять сегмент, який динамічно розвивається. Тому наші наукові інте-реси були зосереджені на розробці жировмісної кулінарної та кондитерської продукції, виробах із заварного тіста. Аналі-тично підтверджено, що реалізація технологічного процесу виробництва виробів із заварного тіста визначається пере-важно технічними та технологічними властивостями жирового компоненту. Проведено порівняльний аналіз жирнокис-лотного складу традиційних для заварного тіста жирових компонентів (масла вершкового та маргарину) з олією соняшни-ковою високоолеїнового типу. У статті наведено результати досліджень структурно-механічних властивостей заварного тіста з використанням олії соняшникової високоолеїнового типу та фізико-хімічні показники випечених напівфабрикатів із нього. Визначено пластичну в’язкість та інші показники деформації заварного тіста залежно від вмісту олії та води в модельній системі. Установлено, що оптимальна концентрація олії у рецептурі – 32%, за даної концентрації питомий об’єм випеченого напівфабрикату становить 7,3 см3/г; формостійкість – 1 у.о.; упік – 39 %; усушка – 4,4%. Вивчення вла-стивостей жирового рецептурного компонента заварного тіста в умовах моделювання технологічного процесу дозволить управляти і забезпечити отримання конкурентоспроможної продукції, що має збалансований склад за харчовою та біоло-гічною цінністю.

Keywords: олія соняшникова високоолеїнового типу, напівфабрикат із заварного тіста, структурно-механічні властивості, фізико-хімічні показники

Download now
КОМПЛЕКСНІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ НА ПЕРЕСУВНИХ КОМБІКОРМОВИХ АГРЕГАТАХ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В.Є. БРАЖЕНКО, канд. техн. наук, доцент, О.О. ФЕСЕНКО, канд. техн. наук, доцент

У статті проаналізовано сучасний стан інноваційних технологій виробництва комбікормової продукції та перспективи розвитку тваринництва та птахівництва в умовах фермерських господарств України. Одним із напрямків інтенсивного розвитку тваринництва та птахівництва є ефективне виробництво комбікормової продукції із застосуванням енергоефективних технологій та засобів ресурсозбереження. Впровадження інноваційних технологій та модернізація підприємств комбікормової промисловості України дозволяють розширити асортимент високоякісної готової продукції підвищеної продуктивної дії. Для ефективного застосування інноваційних технологій в умовах фермерських господарств і за практичним досвідом роботи відомих виробників-фірм Західної Європи передбачено виробництво пересувних малогабаритних комбікормових агрегатів, устаткування.
Встановлено, що модернізація конструктивних елементів об’єктів, які поєднують декілька процесів, операцій у машинах, сприяє зменшенню характеристик металоємності й енергоємності. За рахунок поєднання основних і допоміжних операцій досягається зменшення загальної маси конструкцій комбікормових агрегатів, питомих витрат енергії, спрощення монтажних і налагоджувальних робіт та покращення технічного обслуговування обладнання. Комплектність обладнання агрегатів дозволяє швидко регулювати способи контролю якості продукції і застосовувати заходи щодо підвищення якісних показників готової продукції.
За аналізом досвіду роботи фахівців у проектних розробках варіантів побудови схем технологічних процесів підготовки та виробництва комбікормової продукції розроблено структурні схеми зв’язку технологічних процесів та обладнання на пересувних комбікормових агрегатах.
Застосування технологічних процесів підготовки сировини та виробництва продукції максимально враховує потреби замовника за адресними комбікормами для сільськогосподарських тварин.
Виробництво комбікормової продукції на пересувних комбікормових агрегатах здійснюють на відкритому просторі та у закритому просторі, що потребує додаткової розробки вимог охорони праці, правил пожежної безпеки, оскільки у господарствах зберігається велика кількість горючої рослинної сировини та продуктів її переробки.
Інноваційні технічні рішення за проектними, конструкторськими розробками розширюють сфери використання установки для переробки рослинних кормів і зернофуражу різної вологості, забезпечують стабільну пневмоподачу, знижують енергоємності в 1,5…2 рази, підвищують ефективність змішування компонентів до 85…98%.

Keywords: комбікормові агрегати, технологічні процеси, обладнання, комбікормова продукція, правила пожежної безпеки.

Download now
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ДОДАТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

ГУЛАВСЬКИЙ В.Т., канд. техн. наук заслужений працівник промисловості України, голова наглядової Ради ТОВ «Агросвіт»

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ДОДАТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР/ За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми» (13–17 вересня 2016 р., ОНАХТ, м. Одеса)

Keywords: зерно, переробка, вартість, технологія

Download now
ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ У ВІЦІ ВІД 91 ДО 130 ДІБ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПОВНОРАЦІОННОГО КОМБІКОРМУ

І. Ф. РІЗНИЧУК, канд. с.-г. наук

Годівля молодняку свиней у віці від 91 до 130 діб диференційована на чотири вікові періоди – від 91 до 100 діб, від 101 до 110, від 111 до 120 і від 121 до 130 діб. У перший віковий період молодняку свиней згодовують 1,8 кг повнораціонного комбікорму за добу, в другий – 2,0 кг, третій – 2,2 кг і в четвертий віковий період – 2,4 кг повнораціонного комбікорму за добу.
Встановлено, що використання повнораціонного комбікорму для молодняку свиней на відгодівлі живою масою 40-70 кг, згідно з ДСТУ 4124-2002 призводить до збільшення живої маси молодняку свиней у віці від 91 до 130 діб з 40 до 66,5 кг за середньодобового приросту 663 г та конверсії 3,2 кг комбікорму на 1 кг приросту молодняку свиней.
Зроблено висновок, що одержані показники продуктивності молодняку свиней у віці від 91 до 130 діб за використан-ня повнораціонного комбікорму для молодняку свиней на відгодівлі живою масою 40-70 кг, згідно з ДСТУ 4124-2002 не від-повідають вимогам інтенсивного ведення свинарства та характеризуються низьким рівнем економічної ефективності виробництва свинини.
Визначено, що основним напрямом підвищення продуктивних якостей молодняку свиней у віці від 91 до 130 діб по-винно стати використання повнораціонного комбікорму для молодняку свиней на відгодівлі живою масою 40-70 кг із зни-женою концентрацією хлориду натрію, кальцію і фосфору та удосконалення амінокислотного живлення молодняку свиней за рахунок включення до складу комбікорму треоніну.

Keywords: годівля молодняку свиней, повнораціонний комбікорм, конверсія комбікорму, буферна ємність, хлорид натрію, кальцій, фосфор, треонін.

Download now
ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ (СОЯ)

Л.В. ФАДЕЕВ, канд. техн. наук., доцент, директор

в предыдущих публикациях о значимости равнораспределения растений на поле была показана эффективность такого распределения на примере кукурузы и подсолнечника. Учитывая возрастающую роль в агробизнесе Украины такой культуры как соя, рассмотрим указанную проблему применительно к этой культуре.

Keywords: ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ (СОЯ)

Download now
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТОМАТНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, І.С. ЧЕРНЕГА, канд. техн. наук, старший викладач, Ю.Я. КУЗЬМЕНКО, канд. техн. наук, асистент

У статті представлена принципова технологічна схема виробництва томатної кормової добавки (ТКД). Також детально описано технологічний процес переробки томатних вичавок в томатну кормову добавку із наведенням режимів.
Для отримання комбікорму високої якості необхідно забезпечити високооднорідне змішування його компонентів. Тому, було експериментально досліджено технологічні режими процесу змішування ТКД та решти компонентів комбікор-му, тип змішувача та необхідну тривалість змішування суміші, для забезпечення необхідної ступені однорідності комбіко-рму.
Гранулювання комбікорму дозволяє покращити санітарну якість комбікорму, підвищити його кормову цінність, збільшити об’ємну масу, зниження витрат на розпилення при транспортуванні та згодовуванні.
Якість гранул залежить від складу комбікорму, технологічних режимів процесу гранулювання. Тому було дослідже-но ефективність процесів одержання гранул і комбікормової крупки з використанням ТКД: як впливає зміна технологічних режимів процесу гранулювання на якість готової продукції. Оцінювали якість гранульованого комбікорму за крихкістю гранул та виходом крупки в залежності від складу комбікорму. Також було досліджено зміну питомих витрат електрое-нергії та виходу крупки в залежності від зміни розміру отворів матриці та від зміни витрат пари.
Аналіз отриманих даних свідчить про те, що використання ТКД при виробництві комбікормів для сільськогосподар-ської птиці не погіршує ефективність процесу гранулювання, більш того, гранулювання комбікормової продукції з викорис-танням ТКД слід проводити, не змінюючи технологічні режими процесу.
Удосконалений спосіб виробництва комбікормів з використанням ТКД може бути реалізований на існуючому стан-дартному обладнанні комбікормових заводів з встановленням додаткового обладнання за порційною технологією шляхом створення лінії виробництва ТКД, що значно знижує капіталовкладення на реалізацію технології.

Keywords: томатні вичавки, крейда кормова, екструдування, томатна кормова добавка, комбікорм, кури-несучки.

Download now
ФЕРРОМАГНИТНЫЕ МИКРОТРЕЙСЕРЫ КАК ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ОДНОРОДНОСТИ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ЖИВОДНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

Н.Н. БАРАШКОВ, д-р хим. наук, профессор, Micro-Tracers Inc., (Сан-Франциско, США), П.В. ПИСАРЕНКО, д-р с-г. наук, профессор, В.Ю. КРИКУНОВА, канд. хим. наук, доцент, Полтавская государственная аграрная академия, Т.В.САХНО, д-р хим. наук, профессор, Полта

Мировой объем производства комбикормов в настоящее время составляет более 900 миллионов тонн в год. Качес-тво перемешивания комбикормов чрезвычайно важно, и нередко их производители, стараясь достичь полноты смешива-ния, необдуманно расходуют электроэнергию, трудозатраты и капиталовложения в процессе чрезмерной продолжитель-ности перемешивания. Кроме того, избыточное перемешивание может приводить к частичному распаду витаминов и лекарственных препаратов, добавляемых к комбикормам. В случае, когда продолжительность смешивания недостаточна, концентрация отдельных ингредиентов может быть слишком низкой или, наоборот, слишком высокой. Неоправданный разброс в концентрации ингредиентов комбикормов, как правило, приводит к экономическим потерям. Периодическая и планомерная проверка качества смешивания вполне логична и оправдана экономически. Начиная с середины 90-х годов, ветеринарные службы ряда стран проявляют значительный интерес к гарантии того, что комбикорма, содержащие лекарственные препараты, были перемешаны весьма равномерно.
Производители комбикормов несут прямую ответственность за качество своей продукции. Покупатели комбико-рмов, так же, как и их производители заинтересованы в поддержании высокого качества комбикормов. Поэтому для оце-нки качества перемешивания необходима разработка детального плана по отбору образцов в процессе перемешивания и анализу этих образцов. Контроль производства комбикормов является обязательным элементом проверки качества пи-щевых продуктов.
Данная статья посвящена ферромагнитным микротрейсерам, которые используются для оценки однородности смешивания компонентов комбикормов. Проанализированы их преимущества в сравнении с другими типами трейсеров. Микротрейсеры могут использоваться для маркировки витаминных, минеральных или лекарственных препаратов, добав-ляемых в комбикорма. Качественные результаты по определению и идентификации микротрейсеров могут быть получены с использованием банки Мейсона. Для количественной оценки качества смешивания и оценки уровня контаминации рекоме-ндовано использования вращательного детектора. Методика обсчета экспериментальных данных включает применение статистики Пуассона и расчет значений Хи квадрат.

Keywords: смешивание, комбикорм, качество, микротрейсеры, маркеры, премикс, вращательный детектор, банка Мейсона.

Download now
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «СЕНОСИЛ» ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ СИЛОСА

Н.П. СЫЧЕВСЬКИЙ, д-р экон. наук, профессор, член-корр. НААН, директор К.В. КОПЫЛОВА, д-р с-х. наук, зам. директора С.Г. ДАНИЛЕНКО, канд. техн. наук, с.н.с., зав. отделом биотехнологии

Решение национальной программы поднятия продуктивности и эффективности животноводства невозможно без создания надежной кормовой базы, которая во многом определяет качество и цену производимой продукции.
В статье дана оценка эффективности силосования кукурузы гомо- и гетероферментативными молочнокислыми и пропионовокислыми бактериями Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetilactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, L. brevis, L. rhamnosus, L. paracasei ssp. paracasei, Propionibacterium shermanii subsp. shermanii. Экспериментально подтверждено высокую биологическую активность производственных штаммов. Испытание бактери-альной закваски «Сеносил» в условиях животноводческих хозяйств показали, что ее применение гарантирует снижение потерь сухих веществ и азота; получаемый силос богат витаминами и органическими кислотами. Внесение закваски акти-вно влияет на течение микробиологических и биохимических процессов, подавляя развитие нежелательной микрофлоры, способствуя молочно-кислому брожению и подавляя маслянокислое. Изменилось соотношение органических кислот в сило-се, в более качественную сторону. Содержание молочной кислоты в корме с закваской было выше на 6,4 %, и уксусной кис-лоты – на 26,5 % по сравнению с традиционно заготовленным силосом. Наличие масляной кислоты как в первом, так и втором образцах, не обнаружено.
В результате более быстрого подкисления в опытном силосе угнетается жизнедеятельность нежелательной мик-рофлоры, а именно дрожжей, плесени и маслянокислых бактерий. Активная кислотность обработанного силоса находи-лась на уровне 3,9 и обеспечивала кислотность, необходимую для подавления развития гнилостной микрофлоры в корме.
Высокая биологическая ценность корма обеспечивается пробиотическими микроорганизмами, входящими в состав закваски, и продуктами трансформации ими растительного сырья. Численность молочнокислых микроорганизмов на три порядка выше, чем гнилостных. Маслянокислые микроорганизмы в силосе с закваской не обнаружены.
Силос, консервированный с помощью закваски, в большей степени обеспечивает кормовые потребности животных, способствует нормализации пищеварения животных, повышает усвояемость корма, так уровень усвояемости крахмала в опытном образце был выше 12 %, и показатель употребления силоса на 6,5 %, что, в конечном итоге, влияет на эффекти-вность работы животноводческих хозяйств.
Биологическая и хозяйственная оценка силосов из кукурузы с применением разработанного препарата «Сеносил», а также экономическое обоснование целесообразности использования данной закваски для силосования кормов в производс-твенных условиях показали ее эффективность и востребованность производством. Технология силосования кукурузы с использованием бактериальной закваски «Сеносил» широко применяется в ряде хозяйств Украины.

Keywords: закваска, силосование, “Сеносил”, кормовиробництво, кукуруза, качество.

Download now