2(62) 2016
GMP+ + B2

GMP+

GMP+ + B2

Keywords: GMP+ + B2

Download now
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СЕПАРИРОВАНИЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ СЕМЕННЫХ СМЕСЕЙ НА ПРИМЕРЕ КУКУРУЗЫ

Н.Я. КИРПА, д-р с.-х. наук, С.А. СКОТАР, канд. с.-х. наук, О.И. ЛУПИТЬКО, канд. с.-х. наук, А.А. РОСЛИК, аспирант

Аннотация
Сепарирование семян относится к основным технологическим процессам послеуборочной обработки и выполняется с целью очистки, сортирования, калибрования, обогащения посевного материала. Известны различные способы сепариро-вания в зависимости от состояния и назначения семян. Основным способом является просеивание семенных смесей на си-тах зерносепараторов в различных режимах. Аэродинамическое проводится в воздушном потоке и применяется, в основ-ном, для очистки и отделения легких примесей. В последнее время созданы аэродинамические сепараторы, которые пред-лагаются не только для очистки, но и сортирования. Однако, не известно влияние этого способа сепарирования на выход и качество семян отдельных фракций. Целью работы было установить влияние аэродинамического сепарирования в процес-се сортирования-калибрования однокомпонентных семенных смесей.
Исследования проводили на примере гибридов кукурузы, для которых сортирование-калибрование значительно определяет выход и качество продукции. Изучали гибриды селекции Института – Ушицкий 167 СВ, Пятихатский 270 СВ, Борозенский 277 МВ, Солонянский 298 СВ, Збруч. Для изучения качества применяли методы ДСТУ 4138, а также разрабо-танные в Институте для семян кукурузы. Однокомпонентную смесь получали после очистки семян в виде посевной группы сходом и проходом с основного сита в зависимости от гибридов.
Установлено особенности аэродинамического сепарирования в процессе обработки семян, для которых проведена очистка и сформирована посевная группа. Выявлена нестабильность сепарирования в связи с изменением в воздушном по-токе показателей парусности семенной смеси в зависимости от ее места и положения, а также скорости и плотности воздуха. Семена гибридов в воздушном потоке распределялись под влиянием формы, размера, объема, массы 1000 семян и гораздо меньше — от показателей удельной поверхности и массы (плотности). В связи с этим, аэродинамическое сепари-рование рекомендовано применять на первичном этапе для очистки семян, а на вторичном – для сортирования-калибрования более глубокое ситовое и гравитационное сепарирование на соответствующих машинах. На основании полу-ченных данных разработана вариационная кривая аэродинамического распределения однокомпонентной смеси семян.

Keywords: Ключевые слова: кукуруза, семена, качество и выход, способы сепарирования

Download now
БОРОШНО ТА ВИСІВКИ - НОВІ ПРОДУКТИ ІЗ ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА

С.М. СОЦ, канд. техн. наук., доцент, В.Т. ГУЛАВСЬКИЙ, канд. техн. наук., І.О. КУСТОВ, канд. техн. наук., асистент

Анотація
Аналіз існуючих в Україні традиційних технологій переробки зернових і бобових культур в крупи і круп’яні продукти показує, що на сьогоднішній день переважна більшість діючих технологій була розроблена 20-30 років тому і передбачає використання значної кількості систем і операцій, особливо лущення та шліфування при реалізації яких передбачається застосування машин типу ЗШН, що у сукупності передбачає значну енергоємність процесу. При цьому асортимент круп’яної продукції, що виробляється більшою мірою залишається стабільним і включає крупи подрібнені та неподрібнені, пластівці та борошно. У більшості сучасно орієнтованих країн протягом останніх років відбувається перехід до нових скорочених і більш енергоефективних технологій переробки зернових культур в крупи та круп’яні продукти при цьому від-бувається також впровадження нових високопродуктивних сортів зернових культур. Особливе місце при цьому займають голозерні форми традиційних культур – вівса та ячменю. На основі цієї сировини відбувається розширення асортименту, збільшення виходу готової продукції, підвищення її харчової цінності. В нашій країні вітчизняними селекціонерами також отримані високопродуктивні сорти традиційних круп’яних культур, однак необхідно звернути увагу на те, що, наприклад, нові сорти пшениці переважною мірою за анатомічною і морфологічною будовою є аналогічними і їх переробка не потребує суттєвої перебудови технологічного процесу, але такі культури як голозерний овес чи голозерний ячмінь переробляти відповідно до існуючих режимів і структури складно, це призводить до неповного використання потенціалу переробляємої сировини та нівелює усі її переваги над традиційною. Враховуючи це актуальною проблемою для вітчизняного круп’яного виробництва є розробка нових енергоефективних технологій, розширення існуючого асортименту продуктів та підвищення її харчової цінності. В одеській національній академії харчових технологій на кафедрі технології переробки зерна прово-дяться дослідження метою яких є розробка науково обґрунтованих технологій переробки нових видів зернової сировини і її впровадження у вітчизняне круп’яне виробництво. У даній статті наведено структуру та основні етапи переробки голо-зерного вівса в круп’яні продукти. Наведено основні відмінності застосування голозерного вівса як сировини для виробниц-тва круп’яних продуктів в порівнянні із плівковими формами круп’яного вівса. Проаналізовано можливості використання голозерного вівса для розширення асортименту вівсяних продуктів за рахунок виробництва круп пропарених, не пропарених, круп плющених, пластівців та борошна. При цьому процес виробництва розглянутої продукції характеризується скороче-ною структурою технологічного процесу, продукти в порівнянні із класичними мають підвищений вихід та якість.

Keywords: Ключові слова: крупа вівсяна, воднотеплова обробка, очищення зерна від домішок, пропарювання, плющені продукти, вівсяне борошно, голозерний овес, скорочена структура технологічного процесу, підвищення харчової цінності.

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ РИСОВОЇ ЛУЗГИ ТА ВІДХОДІВ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДОМ АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖУВАННЯ

Г.В. КРУСІР, професор, д-р техн.. наук, завідуюча кафедрою ЕтаПТ, Heinz LEUENBERGER* Dr., Prof., О.О. ЧЕРНИШОВА, аспірант кафедри ЕтаПТ

Анотація
Основні положення стратегії політики з охорони навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку країни передбачають комплексне вирішення проблем збалансованого розвитку економіки країни та поліпшення стану на-вколишнього середовища. Сучасні темпи розвитку зернопереробної та м’ясопереробної галузей роблять все більш актуаль-ними питання ефективних та економічно вигідних шляхів утилізації відходів виробництв. Відповідно до принципів концепції повторної обробки сировинних відходів особливої уваги потребує утилізація відходів м’ясопереробної галузі, до яких відно-сяться стічні води, що утворюються безпосередньо під час виробництва м’ясної продукції, та гній з цехів передзабійного утримання ВРХ (великої рогатої худоби). Перспективним напрямком утилізації відходів харчових виробництв вважають біотехнологічні методи переробки. Одним з таких методів є анаеробне зброджування, що являє собою безперервний бага-токомпонентний процес перетворення органічних речовин до кінцевих продуктів – біогазу з вмістом метану, парів води та вуглекислого газу, яке забезпечується роботою різних мікробіальних співтовариств.
Метою даної роботи було дослідження спільної утилізації рисової лузги, гною ВРХ та стічних вод м’ясопереробного підприємства (СВ МПП) шляхом анаеробного зброджування в лабораторному анаеробному UASB біореакторі (Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactor) періодичної дії на протязі 10 днів. Під час дослідження виділені параметри впливу складу субстрату на ефективність розкладання органічних речовин, утворення біогазу та вихід метану у результаті анаеробних реакцій. Проведено низку експериментів анаеробного зброджування субстратів з різним ваговим співвідношенням гною ВРХ, СВ та рисової лузги при мезофільному температурному режимі (36±1°С). У результаті дослідження визначено ступінь деструкції органічних речовин гною ВРХ та рисової лузги і оцінено негативний вплив жирних кислот на протікання анаеробних реакцій з метою виділення оптимальних вагових пропорцій складників змішаних відходів у якості субстрату для зброджування в анаеробному біореакторі. Була доведена ефективність використання змішаних субстратів для отримання метану та збільшення ступеня біорозкладання органічних речовин відходів у порівнянні з показниками зброджування моносубстратів.

Keywords: Ключові слова: анаеробне зброджування, відходи, рисова лузга, гній ВРХ, біогаз.

Download now
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА З РУХОМИМ ДНОМ

Р. В. АМБАРЦУМЯНЦ, д-р техн. наук., професор, С. С. ОРЛОВА, канд. техн. наук, доцент

Анотація
В даній статті наведена конструкція скребкового конвеєра, яка передбачає, істотне зменшення енергоємності і виключення кришіння часток вантажу при переміщенні за рахунок відсутності між вантажем і жолобом відносного руху. Запропонована методика для визначення енергоефективності нової конструкції скребкового конвеєра. Для визначення енер-гоефективності запропонованої нової конструкції скребкового конвеєра траса не впливає, для розрахунків обрана проста траса. Це дозволило шляхом простих перетворень, замість покрокових розрахунків, одержати єдине вираження для окру-жного тягового зусилля.
Розглянути різні умови визначення потрібної потужності для нової конструкції скребкового конвеєра, коли бічний тиск на жолоб при переміщенні вантажу відсутній, що можливо при переміщенні крупнокускових вантажів, розміщених між сусідніми скребками, та бічний тиск при переміщенні вантажу присутній. Так як у запропонованій конструкції скреб-кового конвеєра дно жолобу рухливо, а стінки нерухливі для визначення втрати потужності при переміщенні вантажу по жолобу прийнято, що коефіцієнт бокового опору вантажу на нерухомі борта залишається незмінним, а площа тертя вантажу о жолоб зменшується на величину ширини жолобу.
Проведено порівняльний аналіз електроспоживання між діючою і запропонованою конструкціями скребкових конве-єрів. Показано, що виключення тертя між переміщуваним вантажем і бічними стінками жолобу, що можливо при пере-міщенні велико-кускових вантажів, зменшує енергоємність більш ніж у три рази.
Доведено, що транспортування сипких вантажів конвеєром з рухливим дном жолобу дозволяє зменшити потрібну потужність двигуна більш ніж на 70 %.

Keywords: Ключові слова: скребковий конвеєр, жолоб, площа, ефективність, стрічка, барабан, ролик.

Download now
МІЖНАРОДНА ШКОЛА КОРМІВ - 2016 INTERNATIONAL SCHOOL OF FEED – ISF - 2016

редакція

МІЖНАРОДНА ШКОЛА КОРМІВ - 2016
INTERNATIONAL SCHOOL OF FEED – ISF - 2016

Keywords: МІЖНАРОДНА ШКОЛА КОРМІВ - 2016 INTERNATIONAL SCHOOL OF FEED – ISF - 2016

Download now
НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ТРИТИКАЛЕ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

С. В. ВАСИЛЬЄВ

Анотація
У статті здійснено огляд наукових праць, спрямованих на вивчення біохімічних і технологічних властивостей три-тикале та визначення його місця в агропромисловій сфері України. Показано, що сучасні сорти тритикале, зокрема україн-ської селекції, відзначаються збалансованістю незамінних амінокислот, підвищеним вмістом білка, каротиноїдів, завдяки чому зерно і зелену масу цього злаку використовують як компонент комбікормів, який збільшує їхню поживну цінність.
На підставі детального аналізу та узагальнення наукових результатів, викладених у численних працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, зроблено висновок про високу продуктивність і невибагливість культури тритикале до умов виро-щування та доцільність збільшення посівних площ тритикале, що може сприяти суттєвому зростанню виробництва про-довольчого зерна.
Окреслено чинники, які актуалізують перспективність широкого використання зерна тритикале як сировини у хар-човій промисловості – у хлібопекарстві, круп’яному виробництві, у пивоварінні, виробництві спирту тощо та обґрунтовано необхідність дослідження й удосконалення технології його післязбирального оброблення і зберігання.
Тритикале визначено як більш вдалу крохмалевмісну сировину для виробництва спирту. Встановлено високу ферме-нтативну активність тритикалевого солоду, що дозволяє використовувати його в пивоварній та безалкогольній галузях харчової промисловості.
Дослідниками розроблено низку рецептур приготування хліба і кондитерських виробів з борошна тритикале. Запро-поновані технології передбачають як використання борошна тритикале в якості поліпшувача, так і для виробництва хліба з тритикалевого борошна в чистому вигляді. За твердженнями вчених, борошно із зерна тритикале цілком придатне для виготовлення крекерів, кексів, вафель, а також печива високої якості.
Науковці акцентують увагу на тому, що зерно тритикале належить до найбільш перспективних нетрадиційних видів рослинної сировини для розширення асортименту продуктів здорового харчування, а також харчових добавок функ-ціонального призначення, оскільки за вмістом білка, амінокислот, вітамінів, макро- та мікроелементів, біологічно актив-них речовин воно перевищує не лише пшеницю, але й жито.

Keywords: Ключові слова: зерно, тритикале, біохімічні властивості зерна, технологічні властивості зерна.

Download now
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРОБКИ ЯБЛУЧНИХ ВИЧАВКІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ КОНЕЙ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, О.Є. ВОЄЦЬКА, канд. техн. наук, доцент, О.Г. ЦЮНДИК, аспірант

Анотація
У статті розглянута загальна ситуація розвитку конярства в Україні та проблеми зниження динаміки поголів’я коней. Також розглянуто розподіл поголів'я коней по господарствам різних форм власності та структура виробництва комбікормів для сільськогосподарських тварин, у тому числі для коней.
Зроблено аналіз виробництва яблук в Україні, з якого видно тенденцію зростання виробництва. Переробка яблук по-лягає в отриманні основної продукції, а також в отриманні побічної продукції.
Розглянута можливість використання яблучних вичавків як компонента комбікормів. У лабораторних умовах дос-ліджені фізичні властивості, хімічний склад та мікробіологічні показники свіжих яблучних вичавків. Яблучні вичавки багаті безазотистими екстрактивними речовинами, а також незамінними амінокислотами, вітамінами і мінеральними елемен-тами. Яблучні вичавки не стійкі при зберіганні та швидко псуються, тому досліджено динаміку мікрофлори та терміни зберігання свіжих яблучних вичавків.
Обґрунтовано вибір зерна ячменю для виробництва кормової добавки. Наведена поетапна схема виробництва кор-мової добавки шляхом екструдування суміші подрібненого зерна ячменю та подрібнених яблучних вичавків. На основі експе-риментальних досліджень обґрунтовано співвідношення компонентів екструдованої кормової добавки (ЕКД). Для визна-чення оптимального співвідношення компонентів ЕКД досліджено вплив введення яблучних вичавків на ефективність про-цесу екструдування за якісними та енергосиловими показниками, а саме за коефіцієнтом розширення екструдату та пи-томими витратами електроенергії. Досліджено вплив екструдування на зміну фізичних властивостей ЕКД. Також дослі-джено зміни хімічного складу ЕКД. У зразках кормової добавки визначали ступінь набухання, яка характеризує ефектив-ність засвоєння поживних речовин організмом тварин.
Досліджено вплив екструдування на зміну кількісного і якісного складу мікрофлори в зерні ячменю, свіжих яблучних вичавок і кормової добавки до і після екструдування. Також досліджено динаміку розвитку мікрофлори ЕКД протягом 6 місяців зберігання у нерегульованих умовах.

Keywords: Ключові слова: конярство, яблучні вичавки, кормова добавка, екструдування, комбікорм-концентрат, рецепт.

Download now
ОЦІНКА САНІТАРНОЇ ЯКОСТІ БІЛКОВО-ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

А.В. МАКАРИНСЬКА, канд. техн. наук, доцент, А.В. ЄГОРОВА, канд. техн. наук, доцент, Г.Й. ЄВДОКИМОВА, канд. техн. наук, доцент, А.Г. КУЧЕРУК, студент ОКР „Магістр” ф-ту ТЗХКВКіБ

Анотація
В матеріалах статі на основі потреб домашніх тварин (собак) в поживних і біологічно-активних речовинах (БАР) науково обґрунтовано вибір кормової сировини для виробництва білково-вітамінно-мінеральної добавки (БВМД). Наведено характеристику отриманої БВМД для домашніх тварин (собак), яку розроблено за науково-обгрунтованим рецептом та розрахованим за допомогою програми КормОптимаЭксперт, за органолептичними, фізичними та хімічними показниками якості. Розроблена БВМД для собак в залежності від рецепту може містити від 30 до 36 % сирого протеїну. Порівняльний аналіз показників якості БВМД для собак згідно вимог нормативно-технічної документації показав її відповідність ДСТУ 7111-2009.
В статті представлені результати оцінки санітарної якості кормової сировини і готової продукції БВМД для до-машніх тварин (собак) в процесі зберігання протягом чотирьох місяців в поліетиленовій упаковці в нерегульованих умовах при температурі + 10 – 15 оС і відносній вологості повітря 60…70 %. Всі дослідження з визначення мікробіоти кормової сировини проводили для компонентів, які найбільш піддаються мікробіальній порчі в процесі зберігання: мідійна мука, кри-лева мука, водорості, дріжджі кормові, калоген. Санітарний стан кормової сировини і готової БВМД для собак оцінювали за кількісним і якісним складом мікроорганізмів: мезофільними аеробними і факультативно-анаеробними мікроорганізмами (МАФАнМ), бактеріями групи кишкової полочки БГКП, умовно-патогенними (Escherihia coli i Staphylococcus aureus), патогенними мікроорганізмами (сальмонели, стафілокок, протей, сульфидредукуючі клостридії, плісеневі гриби і дріжджі), які визначали класичними методами шляхом висівання в поживні середовища з подальшим культивуванням і характеристикою посівів.
В результатах дослідження представлена характеристика мікробіоти кормової сировини, яка входить до складу БВМД для собак. Слід зазначити, що в усіх досліджуваних видах сировини і БВМД кишкова паличка, сальмонели, стафіло-кок, протей, сульфідрекукуючі клостридії не виявлені. На підставі результатів дослідження кількісного і якісного складу мікробіоти кормової сировини і БВМД для собак встановлено, що показники загального числа (МАФАнМ) і показники колі-формних мікроорганізмів (БГКП) знаходяться в дозволених межах протягом зберігання 90 діб. Розроблено рекомендації щодо використання і зберігання кормової сировини і БВМД для домашніх тварин.

Keywords: Ключові слова: мікробіота, загальне обсіменіння, плісеневі гриби, мезофільні аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАнМ), санітарна якість, мідійна мука, крилева мука, водорості, дріжджі кормові, калоген, білково-вітамінно-мінеральна добавк

Download now
РОЛЬ ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЖИРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ТА ПТИЦІ

А.П. ЛЕВИЦЬКИЙ1, д-р біол. наук, професор, А.П. ЛАПІНСЬКА2, канд. техн. наук, доцент, І.В. ХОДАКОВ2, наук. спів роб., В.Д. ПРИДОРОЖКО2, студент

Анотація
В роботі наведено аналіз проблем, пов’язаних із оптимізацією жирового харчування сільськогосподарських тварин та птиці. Висвітлено основні зміни, що відбулись у структурі сировинної бази комбікормової промисловості, тенденціях щодо якості і біологічної повноцінності продукції тваринництва та птахівництва, особливостях утримання сучасних порід і кросів тварин, які зумовлюють необхідність наукового обґрунтування збагачення комбікормової продукції ліпідами.
Показано перспективи використання у комбікормовій промисловості, проаналізовано основні світові тенденції ри-нку високоолеїнової соняшникової олії. Встановлено доцільність використання високоолеїнової соняшникової олії з точки зору позитивного впливу на нормофлору сільськогосподарських тварин та птиці, оскільки олеїнова кислота має біфідогенні властивості. Показано, що традиційне для України використання у годівлі тварин соняшникової олії лінолевого типу не відповідає метаболічним потребам тварин і птиці, та призводить до різного роду порушень, пов’язаних із значним дисба-лансом співвідношення поліненасичених жирних кислот ω-6/ ω-3. Встановлено, що використання соняшникової олії як єди-ного джерела ліпідів призводить до порушення мінерального обміну птиці і збільшенню крихкості шкаралупи, збільшує масу абдомінального жиру у бройлерному виробництві, сприяє розм’якшенню сала, низькій стійкості до зберігання продук-ції свинарства, ускладнює травлення ВРХ.
Встановлено, що використання високоолеїнової соняшникової олії в раціонах бройлерів сприяє переважному накопи-ченню в м’ясі олеїнової кислоти, що сприяє покращенню технологічних властивостей, збільшенню стійкості м’яса при зберіганні. Визначено, що додавання високоолеїнової соняшникової олії до раціону курей-несучок сприяє значному покра-щенню органолептичних властивостей яєць, зокрема смаку, аромату у порівнянні із олією лінолевого типу. Встановлено, що використання високоолеїнової соняшникової олії сприяє накопичення у жовтку докозагексаєнової кислоти.
Визначено жирнокислотний склад високоолеїнової соняшникової олії «Оливка», встановлено що переважна частина жирних кислот у високоолеїновій олії представлена олеїновою кислотою 84,57%, значно менше (в 9,3 рази) лінолевої кисло-ти, кількість ліноленової кислоти більше у 2,6 рази, ніж у соняшниковій олії лінолевого типу. Більш оптимальним є співвід-ношення ω-6/ ω-3.
Визначено фізико-хімічні властивості високоолеїнової соняшникової олії «Оливка» та інших жирів та масел, що ви-користовуються у комбікормовій промисловості та показано можливість її введення із застосуванням традиційних тех-нологічних способів. Експериментами in vivo встановлено, що використання високоолеїнової соняшникової олії призводить до накопичення докозопентаєнової та докозагексаєнової кислот у ліпідах печінки, а співвідношення поліненасичених жирних кислот ω-6/ ω-3 близьке оптимального рівня.

Keywords: Ключові слова: ліпіди, біологічна цінність продукції тваринництва, соняшникова олія, високоолеїнова соняшникова олія.

Download now
ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ. ПОДСОЛНЕЧНИК

Л.В. ФАДЕЕВ

из книги автора Л.В. ФАДЕЕВ

Keywords: ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ. ПОДСОЛНЕЧНИК

Download now
ТРЕНІНГ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ МУКОМЕЛЬНОЇ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «ОЦІНКА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ТА БОРОШНА»

редакція

ТРЕНІНГ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ МУКОМЕЛЬНОЇ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
«ОЦІНКА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ТА БОРОШНА»

Keywords: ТРЕНІНГ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ МУКОМЕЛЬНОЇ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «ОЦІНКА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ТА БОРОШНА»

Download now