1(45) 2012
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ ДЛЯ РИБ

Б.В. ЄГОРОВ, доктор техн. наук, професор, чл.-кор. НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, зав. каф. технології комбікормів і біопалива, ректор ОНАХТ Л.В. ФІГУРСЬКА, аспірант

У статті наведено аналіз технологічних способів виробництва комбікормів для цінних видів риб (форелі, лосося, ко-ропа та ін.). Показано схеми виробництва комбікормів методами гранулювання, екструдування, мікрокапсулювання, ока-тування, пасто утворення.

Keywords: Ключеві слова: технології виробництва комбікормів для риби, комбікорми для риб.

Download now
АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ БІОЛОГІЧНОГО ПАЛИВА З ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т.А. КУЛАКОВСЬКА, канд. економ. наук, доцент кафедри економіки промисловості ОНАХТ, С.С. ШЕКЕРА, магістр

Стаття присвячена аналізу стану ринку біопалива та тенденцій його розвитку. Автори розглядають перехід під-приємств, які використовують сільськогосподарську продукцію, від нафти та нафтопродуктів до використання біопали-ва.

Keywords: Ключові слова: біопаливо, тверде біопаливо, пелети, брикети, лузга соняшника.

Download now
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ НА КОРМОВУЮ ЦЕННОСТЬ МУКИ ИЗ ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ И ЛИСТЬЕВ

А.П. ЛЕВИЦКИЙ1,2, д-р биол. наук., проф., И.А. СЕЛИВАНСКАЯ1, канд. тех. наук, И.В. ХОДАКОВ1, науч. сотр., И.А. АНТОХИЙ2, студ., Ю.Н. ВАНЖУЛА2, студ., Е.Н. КОВАЛЮК2, студ., К.А. ЧАЙКА2, студ., И.О.БУЯРОВ2, студ.

В статье приведены результаты исследования кормовых достоинств муки из виноградной косточки и муки из ли-стьев винограда до и после экструдирования. Установлено, что экструдирование повышает кормовую ценность виноград-ной косточки и снижает ее для виноградных листьев. Мука из виноградных косточек может заменить до 3 % комбикорма в рационе, а 6% муки вызывает снижение прироста массы лабораторных крыс на 22 %.

Keywords: Ключевые слова: мука из виноградной косточки и виноградных листьев, экструдирование, прирост массы.

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ СПРОЩЕНОЇ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУВАННІ

Л.П. ПОПОВ, канд. техн. наук, доцент

У даній статті розглядаються спрощена методика попереднього техніко-економічного обґрунтування доцільності та ефективності інвестування у реконструкцію або будівництво підприємства на початковій стадії дипломного проекту-вання.

Keywords: Ключові слова: методика, спрощена, ефективність, інвестиції, дипломне проектування

Download now
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ

О.Г. БУРДО, д-р техн. наук, профессор, И.И. ЯРОВОЙ, апирант, Н.В. РУЖИЦКАЯ, аспирант, А.А. БОРЩ, аспирант

Формулируется научно-техническая идея совершенствования сушильного оборудования. Обосновывается эфектив-ность использования микроволнового подвода энергии в процессе сушки. Обсуждается схема экспериментального стенда, который укомплектован системой компьютерного сбора и обработки результатов исследований процесса сушки. Приве-дены результаты экспериментального моделирования сушки в электромагитном поле. Представлена структура и техни-ческие характеристики разработанной ленточной сушилки с электромагнитным подводом энергии.

Keywords: Ключевые слова: сушка, микроволновой и инфракрасный подвод энергии, ленточная сушильная установка.

Download now
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ НЕЗЕРНОВИХ КОМПОНЕНТІВ У СКЛАДІ ВОЛОГИХ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

ЄГОРОВ Б.В., д-р техн. наук, професор, БОРДУН Т. В., канд. техн. наук, асистент, ВОЄЦЬКА О.Є., канд. техн. наук, доцент, ШАРОВА А.І., наук. співробітник ПНДЛ

Розглянуто особливості підготовки незернової сировини (суміші сухих незернових компонентів, м'ясної, рибної сиро-вини та кісткового бульйону, жирової композиції, овочів) при виробництві вологих комбікормів для домашніх тварин.

Keywords: Ключові слова: вологий комбікорм для домашніх тварин, суміш сухих незернових компонентів, м'ясна сировина, ри-бна сировина, кістковий бульйон, жирова композиція, овочі, режими, показники якості.

Download now
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЦЕПТІВ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ФОРЕЛІ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, чл.-кор. НААНУ, зав.каф технології комбікормів та біопалева, Л.В. ФІГУРСЬКА, аспірант

У статті наведено аналіз потреб форелі у білку, жирі, вуглеводах, мінеральних і біологічно-активних речовинах. Ро-зглянуто сировинну базу для забезпечення потреб організму риб.

Keywords: Ключеві слова: комбікорми для форелі, білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни у комбікормах для фо-релі, ознаки нестачі у раціонах.

Download now
ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІ КОРМОВІ БІОКАТАЛІЗАТОРИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, чл.-кор. НААНУ, зав.каф технології комбікормів та біопалева, Ф.С. МАРЧЕНКОВ*, канд. біол. наук, заст. директора, А.В. МАКАРИНСЬКА, канд. техн. наук, доцент

В матеріалах статі висвітлені проблеми сучасного кормовиробництва: відповідність нормативної бази для вироб-ництва комбікормів, сумісність та взаємний впив між кормовими компонентами, збагачення комбікормів поліфунціональ-ними кормовими біокаталізаторами.

Keywords: Ключові слова: корми, виробництво, ферменти, поліфунціональні кормові біокаталізатори.

Download now
СПОСОБЫ ИНАКТИВАЦИИ АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ЗЕРНА СОРГО

Б.В. ЕГОРОВ, д-р техн. наук, профессор, А.П. ЛЕВИЦКИЙ, д-р биол. наук, профессор, А.П. ЛАПИНСКАЯ, канд. техн. наук, И.А. СЕЛИВАНСКАЯ, канд. техн. наук, И.С. РЯГУЗОВА магистр

В статье приведены результаты исследований по содержанию танинов в зерне сорго, а также разработаны спо-собы инактивации антипитательных веществ, снижающие их содержание в 2-3 раза.

Keywords: Ключевые слова: сорго, танины, инактивация, тепловая обработка.

Download now
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СТАРТОВИХ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, Н.В. ВОРОНА, асистент

В статті обґрунтована доцільність удосконалення технології виробництва комбікормів для молодняка сільськогос-подарської птиці шляхом виробництва передсуміші мікрокомпонентів та екструдованої кормової добавки, досліджені фізичні властивості та хімічний склад стартових комбікормів, виготовлених за удосконаленою технологією.

Keywords: Ключові слова: стартові комбікорми, технологія виробництва четвертого покоління, рівномірність розподілення мі-крокомпонентів, екструдована кормова добавка.

Download now
ЭКСТРУДИРОВАНИЕ - ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА СОРГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ

Б.В. ЕГОРОВ, д-р техн. наук, профессор, Е.Е. ВОЕЦКАЯ, канд. техн. наук, доцент, А.П. ЛАПИНСКАЯ, канд. техн. наук, И.С. РЯГУЗОВА аспирант

В статье рассмотрены различные способы подготовки зерна сорго при производстве комбикормов, а также иссле-дованы технологические показатели полученных экструдатов.

Keywords: Ключевые слова: сорго, экструдирование, способ, технологические показатели.

Download now