1(49) 2013
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ ЗЕРНОВИХ ХЛІБЦІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ м.ОДЕСИ

М.Р. МАРДАР, канд. техн. наук, доцент, Р.Р. ЗНАЧЕК, аспірант, А.В. ЛАЗУТКІНА, канд. екон. наук, асистент, К. ТАРНАВСЬКА, студент

У статі приведені результати розрахунку показників асортименту та маркетингових досліджень зернових хлібців, які реалізуються у торговельної мережі м. Одеси

Keywords: Ключові слова: асортимент, зернові хлібці, структура асортименту, маркетингові дослідження

Download now
ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ НА ЗАСВОЄННЯ КАЛЬЦІЮ В ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

ЄГОРОВ Б.В., д-р техн. наук, професор, член-кор. УААН України, ЛЕВИЦЬКИЙ А.П., д-р біол. наук, професор, член-кор. УААН України, ТУРПУРОВА Т.М., канд. техн. наук, доцент

В даній статті розглянуто вплив лимонної кислоти та молочної сироватки на засвоєння кальцію в годівлі сільсько-господарської птиці.

Keywords: Ключові слова: птахівництво, кальцій, мінеральні добавки, сільськогосподарська птиця, екструдування, міцність кісток.

Download now
ВПЛИВ РЕЦЕПТУРНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНОВОГО ХЛІБА

Г.Ф. ПШЕНИШНЮК, канд. техн. наук, доцент, О.В. МАКАРОВА, канд. техн. наук, доцент, Г.С. ІВАНОВА, аспірант

У представленій статті наведені результати досліджень впливу таких рецептурних інгредієнтів, як борошно з крихти пшеничних пластівців, молочна сироватка, кунжутна маса на фізико-хімічні і органолептичні показники якості хліба і показана доцільність їх використання при виробництві зернового хліба.

Keywords: Ключевые слова: зерно, зернова маса, рецептурні інгредієнти, зерновий хліб, якість, органолептичні показники.

Download now
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОТЫ КРУПЫ ПРИ ХРАНЕНИИ ПОСЛЕ ВОДНОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ

Е.И. ШУТЕНКО, канд. техн. наук, доцент, Г.И. ЕВДОКИМОВА, канд. техн. наук, доцент, Л.В. ТРУФКАТИ, канд. техн. наук, доцент, Н.З. МОСКВИНА, аспирант

В материалах статьи приведены исследования микрофлоры крупы нута шелушенного целого и колотого, подвергнутого воднотепловой обработке и её изменение в процессе хранения. Показано, что воднотепловая обработка – эффективный метод снижения не только общего количества микроорганизмов, но и бактерий группы кишечной палочки, микромицетов и спорообра-зующих бактерий. Установлено, что температурный режим хранения крупы является основным фактором, влияющим на её мик-рофлору.

Keywords: Ключевые слова: крупа, нут шелушенный целый, нут шелушенный колотый, воднотепловая обработка, микрофлора, хра-нение.

Download now
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ф.В. ГРИЩЕНКО, канд. воен. наук, ст. научн. сотруд.,

В данной статье приведены официальные структурированные данные о действующих и будущих международных нормативных документов (НД) в сфере менеджмента качества и обеспечения качества (далее – менеджмент качества) по состоянию на 01.01.2012 г. На основе результатов комплексного сравнительного количественного, структурного и качественного анализа состояния этих данных с данными об аналогичных международных НД по состоянию на 01.01.2007 г. определены тенденции и перспективы их развития. Сформулированы основные направления развития национальных НД по менеджменту качества на ближайшие годы.

Keywords: Ключевые слова: нормативный документ, проект нормативного документа, менеджмент качества, руководство, стандарт, техническое требование, технический отчет, соглашение международного семинара.

Download now
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЖЕКТОРІВ ДЛЯ ПОДАЧІ СИПКИХ ПРОДУКТІВ У АЕРОЗОЛЬТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ГОНЧАРУК Г.А. канд. техн. наук, доцент каф. ТОЗВ, ОПРИШКО О.В. асистент каф. ТОЗВ, ШАЛИГІН О.В. асистент каф. ТПВ, ІВАНОВ І.І. інженер

Визначені оптимальні режими експлуатації ежектора аерозоль транспортної системи транспортування дрібно-дисперсних твердих частинок.

Keywords: Ключові слова: Аерозольтранспорт, ежектор, сипкі продукти, технологічні режими.

Download now
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА

А.П. ЛАПИНСКАЯ, канд. тенх. наук, доцент

В статье обосновано роль заменителей цельного молока в обеспечении эффективности молочного скотоводства, рационального использования молочних ресурсов. Теоретически обоснована и подтверждена исследованиями целесообраз-ность использования в составе заменителей молока пробиотиков, пребиотиков, биодоступных жирорастворимых вита-минов.

Keywords: Ключевые слова: заменители цельного молока, пребиотик, пробиотик, жирорастворимые витамины.

Download now
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА

СОЦ С.М., канд. техн. наук, доцент, ЖИГУНОВ Д.О., канд. техн. наук, доцент, КУСТОВ І.О., аспірант

У даній статті наведені порівняння технологічних властивостей голозерного вівса врожаю 2011 та 2012 років, ви-рощеного на території України. Проведено аналіз отриманих даних та їх порівняння з показниками, які притаманні тра-диційним плівчастим сортам вівса.

Keywords: Ключові слова: голозерний овес, круп’яне виробництво, технологічні властивості, якість зерна, геометричні хара-ктеристики.

Download now
ПРОЕКТУВАННЯ РЕЦЕПТУРИ БІСКВІТУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОБОВІ ПОТРЕБИ В СЕЛЕНІ

КРУТОВИЙ Ж.А., канд. техн. наук, професор, ЗАПАРЕНКО Г.В., аспірант

Розроблено математичну модель оптимізації рецептури бісквітного напівфабрикату, що забезпечує добові потре-би в органічному селені. Модель враховує співвідношення між інгредієнтами, обмеження на вологість тіста, фізіологічні обмеження на вміст незамінних амінокислот, умови збагачення виробів низкою дефіцитних нутрієнтів – цинком, марган-цем, фтором; обмеження щодо вмісту інгредієнтів у рецептурі тощо. Лабораторні випробування підтвердили високу якість нового виробу за органолептичними показниками.

Keywords: Ключові слова: селен, математичні моделі, добові потреби, харчова цінність, технологічні і фізіологічні обмеження.

Download now
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСТРУДОВАНОЇ КОРМОВОЇ СУМІШІ ДЛЯ РИБ

Б.В. ЄГОРОВ, доктор техн. наук, професор, чл.-кор. НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, зав. каф. технології комбікормів і біопалива, ректор ОНАХТ Л.В. ФІГУРСЬКА, асистент

У статті наведена розроблена схема технологічного процесу виробництва екструдованої кормової суміші, вигото-влена шляхом екструдування кукурудзи і малоцінної риби, досліджено її фізичні та хімічні показники якості.

Keywords: Ключові слова: екструдування, екструдат, екструдована кормова суміш, комбікорми для риб, рибна мука, збага-чення зернової сировини.

Download now
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПЕРСОНАЛА ЗЕРНОХРАНИЛИЩА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ ХРАНИМЫХ ПАРТИЙ ЗЕРНА

И.Н. СВИТЫЙ, канд. техн. наук, доцент, Г.В. АНДРИЯЩЕНКО*, инженер по автоматизации

Предложена концепция развития системы количественно-качественного учета зерна в силосах элеватора до системы поддержки принятия решений персонала зернохранилища по размещению запасов зерна за счет введения четырех функций подде-ржки принятия решений: по оптимальному планированию размещения зерна, по размещению вновь прибывших и прошедших обработку партий зерна, а также по укрупнению хранимых партий зерна. Повышение качества поддержки принятия решения ожидается за счет повышения интеллектуального уровня системы поддержки принятия решений и приведет к получению реального экономического эффекта от внедрения системы.

Keywords: Ключевые слова: запасы зерна, зерновой элеватор, система поддержки принятия решений, система количественно-качественного учета зерна.

Download now
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОЯКІСНИХ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ МОЛОДНЯКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, Н.В. ВОРОНА, канд. техн. наук, асистент

В матеріалах статті наведено аналіз проблем виробництва та використання комбікормів для молодняка сільсь-когосподарської птиці та напрямки їх вирішення.

Keywords: Ключові слова: дробна годівля, норми годівлі, генетичний потенціал, порційні технології.

Download now