4(52) 2013
STABILITY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES - ANALYSIS

B. V. YEGOROV, I. S. KATZ, V. B. YEGOROV

Stability of technological system it is difficult to overestimate importance of introduction of function of management as wide-spread introduction of the monitoring system of quality of HACCP doesn't allow to consider possibility of quality management of technological processes in dynamics, but only in a static that doesn't guarantee production of qualitative production. Application of an assessment of stability of technological process significantly expands possibilities of system of automatic control that is important for increase of efficiency of technological processes of food products.

Keywords: -Stability, technological processes, system of automatic control-

Download now
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСТРУДУВАННЯ НА ЯКІСТЬ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, Н.В. ВОРОНА, канд. техн. наук, асистент

В матеріалах статті наведені результати дослідження фізичних властивостей, хімічного складу та санітарної якості кормової добавки.

Keywords: Ключові слова: кормова добавка, екструдування, якість продукту.

Download now
КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ МУКИ ИЗ ВИНОГРАДНОЙ ВЫЖИМКИ

А.П. ЛЕВИЦКИЙ 1,2, д-р биол. наук, профессор, И.В. ХОДАКОВ2, науч. сотр., И.А. СЕЛИВАНСКАЯ2, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., Т.Ю. ПАЛАМАРЧУК1, магистр, О.С. ТЮЛЕНИНА1, студ., Ю.С. ТЮЛЕНИНА1, студ., В.С. ДИМОВ1, студ.

Мука из виноградной выжимки содержит белка и жира больше, чем мука из зерна злаков и повышает привесы жи-вотных на 10-42 %.

Keywords: Ключевые слова: виноградная выжимка, комбикорм, кормовая ценность.

Download now
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ: к 120-летию со дня рождения профессора П.Г. Демидова

Н.П. БЕЛЯВСКАЯ, главный библиограф НТБ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ:
к 120-летию со дня рождения профессора П.Г. Демидова

Keywords: профессор П.Г. Демидов

Download now
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ КРУПОВІДДІЛЮВАЧА КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ

О.І. ГАПОНЮК, д-р техн. наук, професор, Г.А. МОСІЄНКО, інженер

Встановлено зв’язок конструктивних режимних характеристик робочих орга¬нів з параметрами зернових сумішей, що сепаруються, - крупності розмірів частинок, дисперсності суміші висхідних та низхідних потоків частинок.

Keywords: Ключові слова: сепарування, сепаратор комбінованої дії, зернова суміш, дис¬персний фракційний потік.

Download now
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИСКВИТНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ НА ОСНОВЕ МУЧНЫХ СМЕСЕЙ

Е.Г. ИОРГАЧЕВА, д-р техн. наук, профессор, Г.Н. СТАНКЕВИЧ, д-р техн. наук, профессор, О.В. МАКАРОВА, канд. техн. наук, доцент, С.М. КАПЕТУЛА, канд. техн. наук, ст. преподаватель

В статье теоретически обосновано и экспериментально подтверждено оптимальное содержание амарантовой муки в рецептурах бисквитов при использовании разной по «силе» пшеничной муки. Показана целесообразность внесения амарантовой муки в количестве от 10 до 30 % от массы пшеничной муки, что привело к ослаблению клейковины и доказало целесообразность использования ее в технологии бисквитных полуфабрикатов.

Keywords: Ключевые слова: амарантовая мука, бисквитное тесто, бисквит, клейковина, мучная смесь.

Download now
ОСТАПЧУК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ К 90 – летию со дня рождения

Н.П. БЕЛЯВСКАЯ, главный библиограф НТБ

ОСТАПЧУК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
К 90 – летию со дня рождения

Keywords: ОСТАПЧУК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Download now
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КРУП’ЯНИХ ПРОДУКТІВ

СОЦ С.М., канд. техн. наук, доцент, КУСТОВ І.О., аспірант

У даній статті наведені дані щодо сучасного стану та перспектив розвитку вітчизняної круп’яної промисловості. Розглянуто можливості підвищення ефективності виробництва круп і круп’яних продуктів та розширення їх існуючого асортименту.

Keywords: Ключові слова: круп’яне виробництво, традиційна сировина для переробки, особливості переробки, голозерний овес, голозерний ячмінь, нут.

Download now
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ КОНСЕРВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Б.В. ЕГОРОВ, д-р техн. наук, профессор, член-кор. УААН Украины, И.С. МАЛАКИ, аспирант кафедры технологии комбикормов и биотоплива

В данной статье теоретически обосновано использование отходов консервных производств в отраслях народного хозяйства, а также исследована возможность переработки томатных выжимок при производстве комбикормов.

Keywords: Ключевые слова: отходы, переработка, томатные выжимки, комбикорм.

Download now
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЯН И МАСЛА ЛЬНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЯСНОГО СЫРЬЯ С ДЕФЕКТАМИ АВТОЛИЗА. ЧАСТЬ II. ДЕФЕКТ PSE

С.Д. ПАТЮКОВ, канд. техн. наук, доцент, Н.Г. БУЖИЛОВ, студент

В работе приведены данные по разработке добавок для коррекции физико-химических и технологических свойств мясного сырья с дефектом PSE на основе льняного масла и семян льна и масла, полученного из этих семян. Разработан способ получения пасты из семян льна. Изучено влияние добавок на физико-химические, реологические и технологические свойства модельных мясных систем из мяса с нормальным и аномальным течением процессов автолиза. Проведен анализ сравнительной эффективности полученных добавок. Показана возможность использования различных видов разработан-ных добавок в составе мясных продуктов. Мясные продукты, обогащенные добавками на основе полиненасыщенных жир-ных кислот ряда «омега-3» приобретают функциональные свойства.

Keywords: Ключевые слова: лен, мясные продукты, PSE, функциональные продукты, полиненасыщенные жирные кислоты, ПНЖК, омега-3.

Download now
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. ОГЛЯД СУЧАСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Ф.В. ГРИЩЕНКО, канд. військ. наук, ст. наук. співроб., начальник науково-організаційного відділу-вчений секретар Т.В. ЛІСНІЧЕНКО, аспірантка, інженер Інституту управління якістю

У даній статті наведено основні українські й російські наукові роботи на системи управління якістю (СУЯ), які опубліковані протягом 2010—2012 років. Проведено стислу характеристику змісту цих робіт та їх класифікацію (розподіл за спільними ознаками). Виявлено напрями досліджень, які ще недостатньо досліджені та викликають найбільший інте-рес, а також які могли б стати темами дисертацій.

Keywords: Ключові слова: стандарт, нормативний документ, якість, система управління, система управління якістю.

Download now
ЭНЗИМАТИЧЕСКАЯ ЭКСТРАКЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

Л.В. КАПРЕЛЬЯНЦ, д-р техн. наук, профессор, Е.Д. ЖУРЛОВА, аспирант, Е.А. КИЛИМЕНЧУК, канд. техн. наук, доцент

Данное исследование касается проблем связанных с разработкой новых биологически активных добавок. Вторичные продукты переработки пшеницы и ржи были использованы в качестве сырья для извлечения фенольных антиоксидантов. Пшеничные и ржаные отруби последовательно обрабатывались α- и γ-амилазами и протеазой после чего промывались водой и подвергались энзимолизу препаратом целлюлолитического действия Viscozyme L для разрушения клеточных стенок. Приводятся условия, обеспечивающие максимальную экстракцию фенольных соединений из зернового сырья.

Keywords: Ключевые слова: пшеничные и ржаные отруби, фенольные соединения, ферментативный гидролиз.

Download now