1(53) 2014
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЗЕРНОВОЇ МАСИ

СТАНКЕВИЧ Г.М., д-р техн. наук, професор, БАБКОВ А.В., асп., наук. співроб.

Розроблено спосіб і прилад для визначення інтенсивності дихання зерна у вигляді компактної установки, що дозволяє досліджувати аеробне, анаеробне і змішане дихання зернової маси. Конфігурація приладу дозволяє проводити дослідження інтенсивності дихання зерна за комплексом показників.

Keywords: Ключові слова: зерно, інтенсивність дихання, біохімічні дослідження, прилад, спосіб

Download now
ВПЛИВ ОЗОНУВАННЯ НА ОСНОВНІ БІОПОЛІМЕРИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ

Г.Д. ЛУКІНА, канд. хім. наук, старший науковий співробітник, С.М. КУДАШЕВ, канд. тех. наук, старший науковий співробітник, Т.Д. ПУШКАР, канд. с- г наук , асистент

Вивчено вплив різних концентрацій озону на основні компоненти зерна пшениці. Показано , що озонування знижує сумарну активність амілаз , із збільшенням концентрації озону і часу його впливу активність  - амілази падає. При цьому активність  - амілази зростає. Вплив озону викликає часткову деструкцію білкових компонентів зерна пшениці , збільшу-ючи їх розчинність і доступність дії протеолітичних ферментів. Аналіз амінокислотного складу продуктів озонолиза свід-чить про глибоку деструкції білкових компонентів при високій концентрації озону.

Keywords: Ключові слова: озон ; зерно пшениці ; ферменти ; амінокислотний склад.

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРУДУВАННЯ КОМБІКОРМІВ ІЗ ВМІСТОМ ВОЛОГИХ КОРМОВИХ ТРАВ (частина 1)

Н.В. ХОРЕНЖИЙ, канд. техн. наук, доцент

В даній статті проаналізовано фактори, що впливають на ефективність процесу екструдування, надані певні практичні рекомендації режимів екструдування комбікормів із включенням вологих кормових трав.

Keywords: Ключові слова: екструдування, теплова обробка, комбікорм, оптимізація, режим, вологість, продуктивність, ка-ротин, енергоємність.

Download now
КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЕЕ РОЛЬ В СИСТЕМЕ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Б.В. ЕГОРОВ, д-р техн. наук, профессор, член-кор. УААН Украины, Ю.Я. КУЗЬМЕНКО, аспирант

Представлены санитарные нормы и требования, которые предъявляются к качеству воды используемой при выра-щивании птицы. Проанализирована роль качественной воды в кормлении сельскохозяйственной птицы.

Keywords: Ключевые слова: птица, кормление, вода, комбикорм, показатели качества.

Download now
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ АКТИВІЗАЦІЇ УЧАСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У РОБОТІ ТЕХНІЧНИХ ОРГАНІВ МІЖНАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Ф.В. ГРИЩЕНКО, канд. військ. наук, ст. наук. співроб.,

У даній статті розглянуто найважливішу складову ключової проблеми у сфері національного технічного регулю-вання: активізація участі національних технічних комітетів стандартизації (ТК) у роботі технічних органів міжнародних та європейських (далі – міжнародних) організацій стандартизації. Узагальнено і систематизовано основні причини пасив-ної участі національних ТК у роботі міжнародних та європейських (далі – міжнародних) технічних органів, сформульовані концептуальні засади створення Програми активізації участі національних ТК у роботі технічних органів міжнародних організацій стандартизації. Наведено висновки та перспективи подальших пошуків у напрямку активізації участі націона-льних ТК у роботі міжнародних технічних органів.

Keywords: Ключові слова: міжнародна стандартизація, національна стандартизація, міжнародний технічний орган, націо-нальний технічний комітет стандартизації, Програма активізації участі національних технічних комітетів стандарти-зації у роботі технічних органів міжн

Download now
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ МОТИВАЦІЙ ТА ПЕРЕВАГ ПРИ ВИБОРІ ЗЕРНОВИХ ПЛАСТІВЦІВ

М.Р. МАРДАР, канд. техн. наук, доцент, С.М. СОЦ, канд. техн. наук, доцент, Є.І. ШУТЕНКО, канд. техн. наук, доцент, І.О. КУСТОВ, аспірант, А. ЯНІВСЬКА, магістр, В. НАЗАРЕНКО, спеціаліст

У статті розглянуто маркетингові дослідження виявлення споживчих мотивацій та переваг при виборі зернових пластівців. Отримані результати свідчать про перспективність розробки та виведення на ринок нових видів зернових пла-стівців.

Keywords: Ключові слова: маркетингові дослідження, зернові пластівці, респонденти, споживні властивості.

Download now
ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ АДАПТАЦІЇ РЕГУЛЯТОРА В САУ ПРЕС-ГРАНУЛЯТОРОМ

О.М. ЖИГАЙЛО, канд.. техн. наук, доцент

Для дослідження властивостей технологічних об’єктів управління використовується розширений метод типової статистичної ідентифікації. Розроблений за його допомогою алгоритм адаптації об’єкту у замкнутому контурі дає більш ефективний результат управління, якщо правильно моделюються та ідентифікуються вхідні впливи на САУ.

Keywords: Ключові слова: процес гранулювання, типова статистична ідентифікація, додатковий сигнал, кореляційна функція, адаптивне управління.

Download now
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕРОБКИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Н.О. МОГИЛЯНСЬКА, канд. техн. наук, доцент

У статті розглянуто основні тенденції та перспективи переробки олійних культур у масштабі країни та світу.

Keywords: Ключові слова: олійна культура, соя, соняшник, плоди олійної пальми, ріпак.

Download now
ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВЕРМІШЕЛІ ДОВГОЇ

Т.М. ЧЕРЕВАТА, канд. с.-г. наук, доцент

У статті наведені результати дослідження якості вермішелі довгої різних виробників за органолептичними і фізи-ко-хімічними показниками. Отримані результати відображають відмінності показників якості макаронних виробів, виго-товлених на основі борошна з різними технологічними властивостями.

Keywords: Ключові слова: макаронні вироби, якість, товарознавча оцінка, органолептичні показники, фізико-хімічні дослі-дження.

Download now
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И САНИТАРНОЕ КАЧЕСТВО ТОМАТНЫХ ВЫЖИМОК

Б.В. ЕГОРОВ, д-р техн. наук, профессор, Е.Е. ВОЕЦКАЯ, канд. техн. наук, доцент, И.С. МАЛАКИ, аспирант

В данной статье приведены результаты исследования физических свойств и санитарного качества томатных выжимок.

Keywords: Ключевые слова: томаты, выжимки, микроорганизмы, физические свойства.

Download now