2(54) 2014
ВЛИЯНИЕ ИОНООЗОННОЙ ОБРАБОТКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

ИЗТАЕВ А.И., д-р техн. наук, профессор, *СТАНКЕВИЧ Г.Н., д-р техн. наук, профессор, АСАНГАЛИЕВА Ж.Р., докторант PhD

В работе изложены результаты исследования влияния концентрации ионов и озона, а также продолжительности иоиноозонной обработки на ряд технологических свойств и показателей качества зерна продовольственной мягкой пшени-цы сорта «Багорная-56».
Экспериментальные исследования по ионоозонной обработке зерна пшеницы проводили в Алматинском технологи-ческом университете (АТУ) на созданной ионоозонной установке. Технологические свойства и показатели качества исход-ного зерна пшеницы и прошедшего ионоозонную обработку (массовую долю белка, сырой клейковины и крахмала, индекс Зелени, удельную работу деформации, твердозерность) определяли в АТУ на приборе «Инфралюм» ФТ-10 методом спек-троскопии в ближней инфракрасной области. Число падения определяли в Одесской национальной академии пищевых тех-нологий на приборе ПЧП-7.
Для сокращения числа опытов и получения достоверной информации о влиянии исследуемых режимных факторов ионоозонной обработки зерна на свойства и показатели качества зерна пшеницы, обработку и анализ экспериментальных данных проводили с использованием методов планирования многофакторных экспериментов, прикладной математической статистики и регрессионного анализа.
На основании результатов исследований установлено, что ионоозонная обработка влияет на технологические свойства и показатели качества зерна пшеницы. Наиболее существенно это влияние отражается на таких показателях как твердозерность и число падения (коэффициенты вариации для этих показателей составляют соответственно 5,74 и 7,59 %). Изученные показатели качества зерна пшеницы в зависимости от режимов ионоозонной обработки по сравнению с контролем могут как уменьшаться, так и увеличиваться, что позволяет их корректировать в зависимости от дальней-шего назначения зерна. Установленные закономерности могут быть использованы для определения оптимальных режимов ионоозонной обработки зерна пшеницы.

Keywords: Ключевые слова: зерно пшеницы, ионоозонная обработка, регрессионный анализ, технологические свойства, пока-затели качества.

Download now
ВПЛИВ ПОВІТРЯ, ЗБАГАЧЕНОГО ОЗОНОМ, НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ

СТАНКЕВИЧ Г.М., д-р техн. наук, професор, БАБКОВ А.В., асп., наук. співроб., * ПУШКАР Т.Д., канд. с.-г. наук

В статті наведені результати перевірки можливості підвищення перетравності (харчової та кормової цінності) зернових мас пшениці шляхом обробки їх озоно-повітряними сумішами (ОПС) відповідно до розробленого «Способу підви-щення харчової цінності зерна пшениці» та перевірка можливості використання для цього розробленого промислового зра-зка озоно-генератора «Источник-2 агро М». В роботі використані класичні моделі зоотехнічних досліджень на тваринах, а також технологічні, фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні методи аналізу у відповідності до вимог національних і міжнародних стандартів. Підтверджено, що використання обробки ОПС, згідно із вказаним способом, дозволяє підвищи-ти поживні властивості зернової маси шляхом поліпшення перетравності білка пшениці. Інноваційна технологія дозволяє використовувати у кормових цілях зерно пшениці одразу після його обробки, оскільки воно одразу набуває необхідних влас-тивостей і не потребує додаткового часу на дозрівання. При необхідності оброблене зерно можна закладати на зберігання і використовувати за потребою. Мікробіологічне дослідження показало, що збереження поліпшеного санітарно-гігієнічного стану обробленої за вищезазначеною технологією зернової маси триває протягом 3-4 діб. По закінченню цього терміну, мікробіологічне обсіменіння залежить виключно від умов зберігання та наступної контамінації зернової маси мікроорганізмами.
Результати експлуатації промислового зразка озоно-генератора «Источник-2 агро М» в ході експерименту підтве-рдили адекватність теоретичних моделей, закладених у конструктивні параметри приладу. Це дозволяє витримувати задані режими виробничої потужності і стабільність роботи всіх складових озоно-генератора, а також свідчить про можливість його використання у виробничих умовах фермерських господарств для обробки зернових мас і використання в інших напрямах господарської діяльності.
За розрахунковими значеннями показників поживності раціону кормів, корм, що отримувала дослідна група був більш цінним, ніж той, що отримувала контрольна група тварин. Застосування обробки ОПС на 4…8 % підвищує перет-равність поживних речовин пшениці, яка входить у раціон тварин, і дозволяє підвищити молочну продуктивність корів на 5…10 %. При цьому зберігається високий рівень показників якості молока із тенденцією їх поліпшення за рахунок збільшен-ня масової частки загального білка у молоці.

Keywords: Ключові слова: зерно пшениці, озон, біохімічні дослідження, перетравність.

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРУДУВАННЯ КОМБІКОРМІВ ІЗ ВМІСТОМ ВОЛОГИХ КОРМОВИХ ТРАВ (частина 2)

Н.В. ХОРЕНЖИЙ, канд. техн. наук, доцент

В даній статті детально проаналізовано фактори, що впливають на ефективність процесу екструдування комбі-кормів-концентратів з включенням кормових трав: параметри управління, збурень, контролю та стану об’єкта. Дослі-дження проводили із системним підходом, який передбачає використання теорії експериментів, в якій центральне місце належить концепції оптимального вибору умов проведення експериментів. Припущено, що конструктивно-кінематичні параметри преса – незмінні, тому домінуючий вплив на об’єкт дослідження мають сировина та її властивості: кількість та довжина люцернової різки, крупність зернової сировини. Всі критерії (продуктивністю пресу, питомі енерговитрати та втрати каротину) оптимізували таким чином, щоб отримувати якомога більшу кількість екструдату стандартної вологості (не більше 13 %) за одиницю часу із найменшими втратами каротину та витратами електроенергії. Вивчено вплив кожної досліджуваної величин на критерії оптимізації, для чого проведено три серії однофакторних експериментів, по черзі фіксуючи кожні два недосліджуємих фактори на середньому рівні. Таким чином, на підставі проведеного аналізу результатів експериментальних досліджень можна зробити висновок, що стосовно ефективності процесу екструдування комбікормів-концентратів доцільними межами включення кормових трав з початковою вологістю 65 – 70 % з розміром частинок 2 – 6 мм є діапазон 10 – 15 %, та середньозважений розмір частинок зернової сировини у межах 0,8 – 3 мм, що підтверджує максимальний рівень продуктивності 114 – 120 кг/год, мінімальні питомі енерговитрати 29 – 32,5 кВтгод/т при стандартній вологості 10 – 13,5 % та незначних втратах каротину 6,8 – 7,8 %. Оптимізація досліджуваних режимів екструдування довела, що незалежно від домінування фінансової або якісної складової цільова функція приймає мінімальні значення при вмісті в комбікормі кормових трав (розміром частинок 2 – 6 мм) у діапазоні 13 – 15 %.

Keywords: Ключові слова: екструдування, теплова обробка, комбікорм, оптимізація, режим, вологість, продуктивність, ка-ротин, енергоємність.

Download now
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКООДНОРІДНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, А.В. МАКАРИНСЬКА, канд. техн. наук, доцент, Н.В. ВОРОНА, канд. техн. наук, асистент

У статті представлені особливості виробництва високооднорідних кормових добавок. Теоретично обґрунтовано, що технологічний процес змішування призначений для отримання однорідної суміші з підготовлених та здозованих згідно рецепту компонентів, надання цій суміші певної структури та запобігання розділення (сегрегації) кінцевого продукту на складові компоненти. Ефективність змішування вище, а якість суміші краще, чим більш рівномірно розподіленні всі компо-ненти, що складають цю суміш. Основним якісним показником процесу змішування є однорідність кінцевої продукції, яка характеризує ступінь постійного вмісту всіх компонентів рецептури у різних точках об’єму.
Обґрунтовано доцільність збагачення зернової сировини у складі комбікормів білками тваринного походження через суттєве зниження поживної та енергетичної цінності зернових компонентів, які виробляються в Україні часто з пору-шенням агротехнології. Введення у склад комбікорму компонентів з високим вмістом білку тваринного походження викли-кає труднощі технологічного характеру. Крім того ці компоненти мають високу собівартість. Запропоновано використо-вувати побічні продукти тваринного походження (яєчна маса некондиційного курячого яйця), що не призводить до зрос-тання вартості комбікорму.
Розроблено технологічний спосіб збагачення зернової сировини білками тваринного походження. В основу його роз-робки було покладено можливість підвищення кормової цінності зерна кукурудзи шляхом збагачення його хімічного складу за рахунок яєчної маси без шкаралупи некондиційних курячих яєць, а саме виготовлення екструдованої кормової добавки. Цей спосіб передбачає отримання передсуміші подрібненого зерна кукурудзи та яєчної маси без шкаралупи некондиційних курячих яєць у співвідношенні 1:1, змішування передсуміші з кукурудзяною крупкою, яка залишилась, та екструдування отриманої високооднорідної суміші. Наведена схема технологічного процесу виробництва екструдованої кормової добавки

Keywords: Ключові слова: екструдована кормова добавка, рівномірність розподілення компонентів, змішування, технологія виробництва, збагачення зернової сировини.

Download now
ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

А.П. БОЧКОВСКИЙ, канд. техн. наук, доцент

У статті запропоновано пріоритетні напрямки удосконалення системи управління охороною праці (СУОП) в про-мисловому комплексі України на основі проведеного аналізу ефективності її функціонування за останні п’ять років. Аналіз проводився шляхом дослідження динаміки змін основних показників, що характеризують ефективність СУОП, а саме ви-робничого травматизму, профзахворювань, стану виробничого обладнання, будівель та споруд, а також виплат щодо відшкодування матеріальної шкоди потерпілим внаслідок нещасних випадків. Встановлено, що динаміка змін кількості профзахворювань, фізичної зношеності виробничого обладнання, матеріальних виплат щодо відшкодування матеріальної шкоди потерпілим має негативний характер, а зниження кількості випадків виробничого травматизму нівелюється його класифікацією як неприпустимого, а також високим значенням коефіцієнта тяжкості. Визначено роль «людського фак-тору», як головного чинника продукування ризиків (помилок) в сучасній системі управління охороною праці України та на-ведено схематичну модель виникнення небезпек на етапах функціонування СУОП на підприємстві. З метою зменшення впливу «людського фактору», а також поліпшення стану умов праці розроблено та представлено візуальну схему системи автоматизованого оперативного контролю за умовами праці на робочих місцях і управління санітарно-гігієнічними пара-метрами виробничого середовища (АСКУ). Задля удосконалення ефективності системи управління охороною праці, проас-пектовано шляхи реформування існуючих служб охорони праці на підприємствах.
На робочих місцях з високим ступенем професійного ризику пропонується ввести систему оперативного відео спо-стереження та реагування на помилкові дії (порушення вимог інструкцій з охорони праці) працівника, як невід’ємної скла-дової системи АСКУ так і системи управління охороною праці на підприємстві.
.

Keywords: Ключові слова: охорона праці, «людський фактор», система автоматизованого управління, професійний ризик, промислова безпека, умови праці, атестація робочих місць

Download now
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ НА ЗАВОДАХ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Е.И. ШУТЕНКО, канд. техн. наук, доцент, Р.С. ДАВЫДОВ, ассистент

Сегодня на территории Украины действуют не только мукомольные заводы большой производительности более 200 т/сут, которые сосредоточены в основном в больших мегаполисах ¬ Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одесса, но и мукомольные предприятия малой производительности.
Основными потребителями продукции данных предприятий являются хлебопекарные производства также малой производительности, которые располагаются как в непосредственной близости от мукомольных предприятий, так и в ближайшем мегаполисе.
Основная проблема этих предприятий заключается в несовершенстве этапа очистки и подготовки зерна к помолу. Эта проблема влияет на качество готовой продукции. Для решения этой проблемы может быть использован способ пред-варительного измельчения зерна перед первой драной системой.
Как показал анализ литературных источников, предварительное измельчение имеет ряд преимуществ, при исполь-зовании его в сортовых помолах. Эти преимущества заключаются в том, что продукт измельчения, поступающий на пер-вую драную систему, выровнен по влажности, которая наиболее существенным образом влияет на качество готовой про-дукции.
Для подтверждения данного предположения на кафедре технологии переработки зерна были проведены экспери-менты с использованием классической структуры построения этапа крупообразования и с предварительным измельчени-ем. Этап первичного измельчения – крупообразования является основным в технологии муки и влияет на качество и коли-чество готовой продукции, а также на энергосиловые показатели.

Keywords: Ключевые слова: пшеница, мукомольный завод малой производительности, крупообразование, мука, белизна.

Download now
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКСТРУДОВАНИХ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ПОРОСЯТ ІЗ ВВЕДЕННЯМ ТОПІНАМБУРУ

А.П. ЛАПІНСЬКА, канд. техн. наук, доцент

У статті проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи відродження тваринництва в Україні. Встано-влено, що без використання різних біологічних каталізаторів (антибіотики, транквілізатори, стимулятори росту ті ін.), особливо за умови використання сучасних високопродуктивних порід тварин, які відрізняються низьким імунним статусом та потребують корекції усіх факторів, зумовлених техногенним та антропогенним навантаженням на тварин, неможливим є ефективне промислове тваринництво, з іншої, при їх використанні, тваринницька продукція не відповідає вимогам безпечності через накопичення токсичних елементів у кінцевій продукції, порушення функціонування різних систем організму, зростання резистентності мікроорганізмів до антибіотиків, що спричиняє значні проблеми при лікуванні людей та ін. Встановлено, що актуальною проблемою у комбікормовому виробництві є пошук ефективних засобів і методів впливу на організм тварин з метою отримання тваринницької продукції у максимальній кількості і обґрунтованої якості.
Обґрунтовано доцільність використання топінамбуру при виробництві комбікормової продукції, яка підтверджу-ється його високою біологічною цінністю, комплексом унікальних властивостей, що зумовлюють фізіологічно функціональну дію на організм, крім того топінамбур має високу кормову цінність, високу врожайність, засухо і морозостійкість, є ефективний фітомеліорант.
Розраховано рецепти повнораціонних комбікормів для молодняка свиней із введенням топінамбуру, в лабораторних умовах виготовлено дослідні партії та визначено фізико-технологічні показники готової продукції. Визначено ефектив-ність екструдування комбікормів в залежності від відсотку введення топінамбуру. Визначено поживну та біологічну цін-ність, антидисбіотичні властивості розроблених комбікормів в умовах in vivo. Розроблено принципову схему технологічного процесу виробництва повнораціонних комбікормів для молодняка свиней.

Keywords: Ключові слова: топінамбур, пребіотики, екструдування, комбікорми для поросят.

Download now
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И РОССИЯ. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ КОМБИКОРМОВОГО БИЗНЕСА ВО ИМЯ МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ

ЕГОРОВ Б.В., д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой технологии комбикормов и биотоплива, ректор Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина; ПИТЕР СУРАЙ, д-р биол. наук, профессор биохимии питания сельскохозяйствен

В статье освещены результаты 1-й сессии Международной Школы Кормов, которая прошла в Украине в виде про-фессионального тренинга «Искусство создания высокоэффективных рецептов комбикормов». Приведена оценка перспек-тив развития мировых кормовых рынков, современные особенности физиологии кормления животных и птицы, возможно-сти реализации кормового потенциала комбикормов с помощью ферментных препаратов, пути совершенствования ре-цептов комбикормов.
.

Keywords: Ключевые слова: комбикорма, рецепты, совершенствование, эффективность

Download now
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОМОЛА МУКИ: АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ КАК СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

В.Б. ЕГОРОВ, канд. техн. наук, ассистент

Проанализированы случайные процессы изменения показателей качества готовой продукции на дейст-вующем мукомольном предприятии, такие как: влажность (%); натура (удельная насыпная плотность) (г/л); процент содержания зерновых примесей (%); содержание белка (%); влажность муки высшего сорта (%); содержание клейковины в муке высшего сорта (%); качество клейковины в муке высшего сорта (ед.); влажность муки второго сорта (%); содержание клейковины в муке второго сорта (%); качество клейковины в муке второго сорта (ед.). Общая выборка по каждому из 10-ти указанных случайных процессов составила 147 точек. Получены вероятностные характеристики указанных случайных процессов, а также проведена их соответствующая структурная и параметрическая идентификация. В результате идентификации получены математические модели спектральных плотностей и автокорреляционных функций каждого случайного про-цесса в отдельности.

Keywords: Ключевые слова: Случайный процесс, структурная и параметрическая идентификация случайного про-цесса, автокорреляционная функция, спектральная плотность.

Download now