3(55) 2014
БІОТЕСТУВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ БЕЗПЕЧНОСТІ ЗЕРНОВИХ ПЛАСТІВЦІВ

М.Р. МАРДАР, д-р. техн. наук, доцент, Г.В. КРУСИР, д-р. техн. наук, професор, А.І. ЯНІВСЬКА, магістр, І.П. КОНДРАТЕНКО, ст. викладач, О.В. МАЛЕЦЬКА, аспірант,

Стаття присвячена питанню безпечності харчових продуктів як важливого показника споживних властивостей та визначального критерію їх якості.
Оцінено безпечність пшеничних пластівців, які реалізуються на ринку, у торговельній мережі м. Одеси, а також нового виду пластівців на основі нетрадиційної сировини, а саме, чорнозерної пшениці за допомогою методів біотестування. Біотестування використовується для визначення ступеня пошкоджуючого впливу хімічних речовин, потенційно небезпечних для живих організмів шляхом реєстрації змін біологічно значимих показників дослідних тест-об’єктів с наступною оцінкою їх стану у відповідності з обраним критерієм токсичності. При проведенні досліджень зернових пластівців застосовували методи з тест-організмами із різних систематичних груп. Першим методом визначали токсичності пшеничних пластівців за допомогою тест – об’єкта інфузорії Colpoda steіnii, на основі другого метода проводили тестуванні по загибелі ракоподібних Daphnia Magna Straus, третій метод проводили за методикою, заснованою на пророщуванні корінців цибулі звичайної Allium cepa.
За результатами біотестування встановлено, що нові види пластівців із чорнозерної пшениці, а також пластівці відомих торгових марок є нетоксичними, на відмінну від зразка пшеничних пластівців, який був придбаний на ринку м. Одеси. Проведені дослідження дозволило оцінити безпечність продукції, яка розробляється для населення, можливість порівняння її із зерновими пластівцями, які існують на ринку, а також в майбутньому буде розглянуто перспективу виведення на ринок нових видів пластівців із чорнозерної пшениці як безпечного продукту.

Keywords: Ключові слова: біотестування, зернові пластівці, безпечність продукту, токсичність.

Download now
ВПЛИВ МАСЛА АМАРАНТУ НА КОРИСНУ МІКРОФЛОРУ ЛЮДИНИ

О.О. КИЛИМЕНЧУК, канд. техн. наук, доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, Г.Й. ЄВДОКИМОВА, канд. техн. наук, доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, О.В. ЩУР, студент, О.К. ШУЛЬГА, студент

В статті наведено результати впливу масла амаранту та харчових волокон на ріст лактобацил in Vitro. Встановлено оптимальні співвідношення масла амаранту та харчових волокон, які позитивно впливають на корисну мікрофлору організму людини. Як тест-культуру було обрано Lactobacillus plantarum – одну із основних симбіотичних молочнокислих бактерій кишківника дорослої людини. Засівну культуру вносили у поживне середовище, яке імітувало умови шлунково-кишкового тракту людини. Після термостатування протягом певного часу з усіх досліджуваних пробірок з маслом амаранту та харчовими волокнами і контрольних, відбирали по одному міллілітру і робили ряд десятикратних розведень. З останніх розведень усіх зразків проби вносили під капустяний агар. Після дводобового культивування підраховували кількість утворених, характерних для лактобацил колоній. Вивчали морфологічні та деякі біохімічні ознаки, в результаті чого було доказано, що вирощені лактобацили перебували у стані тургору, не модифікували, мали характерні для L.plantarum ознаки. Встановлено, що лактобацили у досліджуваних зразках з маслом амаранту та харчовими волокнами значно прискорювали свій ріст порівняно із зразками, де були тільки харчові волокна. Приріст клітин під впливом масла амаранту досягав від 60 до 83 відсотків.
В результаті проведених досліджень встановлено, що масло амаранту, як і харчові волокна впливає на колонізацію L.plantarum у кишківнику людини, а визначені оптимальні співвідношення масла амаранту і харчових волокон дають максимальний приріст необхідних організму лактобацил.

Keywords: Ключові слова: масло амаранту, лактобацили, харчові волокна, екологічна ніша, приріст біомаси.

Download now
ВСЕСТОРОННЕЕ ИЗУЧЕНИЕ ТОВАРА МЕТОДОМ SWOT-АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ХЛЕБА НА ОСНОВЕ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

М.Р. МАРДАР, д-р техн. наук, доцент

В статье рассмотрено применение SWOT-анализа на примере хлеба на основе цельного зерна пшеницы. Применение SWOT-анализа позволило определить сильные и слабые стороны товара, возможности и угрозы для дальнейшего продви-жения его на рынке.
Подробно рассмотрены сильные стороны продукта, а именно, интерес потребителя к хлебу на основе цельного зе-рна пшеницы; его высокая пищевая ценность; наличие натуральных компонентов; возможность длительного хранения; привлекательная упаковка; улучшенные органолептические показатели. Изучены слабые стороны продукта, т.е. факторы, которые создают трудности при продвижении хлеба на основе цельного зерна пшеницы на рынок, делают товар менее конкурентоспособным. К ним относят более высокую цену по сравнению с аналогичными товарами, представленными на рынке; слабую информативность потребителей о новом продукте и его достоинствах. Проанализированы угрозы, кото-рые препятствуют продвижению товара на рынке, способствуют потери к нему (товару) всякого интереса.
Всестороннее изучение хлеба на основе цельного зерна пшеницы методом SWOT-анализа позволило проанализиро-вать сильные и слабые стороны товара, которые могут способствовать или тормозить продвижению и закреплению в определенном сегменте рынка данного продукта. Выявлено, что сильных сторон у продукта гораздо больше, чем слабых, а это говорит в пользу его конкурентоспособности на продовольственном рынке Украины. В качестве основных направлений для эффективного продвижения хлеба на основе цельного зерна пшеницы на продовольственный рынок Украины выделено следующее: гибкая ценовая политика, активная роль маркетинга в продвижении товара, расширение ассортимента, а также проведение комплекса мероприятий по развитию самого потребителя в вопросах питания, в вопросах здорового образа жизни, что в результате и будет побуждать потребителя приобретать данную продукцию – продукцию оздоро-вительного назначения.

Keywords: Ключевые слова: SWOT-анализ, хлеб на основе цельного зерна пшеницы, потребитель, рынок, маркетинг.

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ В РЕКУПЕРАТИВНІЙ ЗЕРНОСУШАРЦІ

О.Г. БУРДО, д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою процесів апаратів та енергетичного менеджменту, І.В. БЕЗБАХ канд. техн. наук, докторант, О.В. ЗИКОВ канд. техн. наук, доцент

Проведено аналіз парку сушильної техніки. Показано, що проблему зниження енергоспоживання процесу сушіння може бути вирішено за рахунок адресної доставки енергії до зерна. Розглянуто апарати на базі термосифонів для сушіння дисперсних харчових матеріалів. Приведено конструкцію рекуперативної зерносушарки, в якій реалізується адресна доста-вка енергії до зерна за допомогою теплових труб. Оригінальна конструкція конденсаційної ділянки теплової труби забезпе-чує не тільки передачу енергії до шару сипучого матеріалу, але й ефективне його перемішування. Наведено результати експериментальних досліджень рекуперативної зерносушарки. В результаті досліджень виявлено, що вид ліній сушіння не характерний для сушіння пшениці в конвективних сушарках. У зв’язку з тим, що відбувається постійний розігрів зернового потоку швидкість сушіння постійно зростає й лише наприкінці процесу стабілізується. Аналіз вологовмісту й температури повітря на виході із сушарки показує, що у порівнянні із зерносушаркою ДСП-32, повітря на виході з рекуперативної зерно-сушарки має набагато більшу відносну вологість і вологовміст що робить його близьким до точки фазового переходу. Крім того витрати повітря в конвективних сушарках і рекуперативній відрізняються на порядки. Після аналізу розподілу теплової енергії в зерносушарках з’ясовано , що в порівнянні з конвективним сушінням у рекуперативної сушарки більша частина енергії (69,4 %) затрачається на випаровування вологи, що підтверджує білішу ефективність використання енер-гії в рекуперативній сушарці. Аналіз параметрів відпрацьованого повітря рекуперативної зерносушарки, показує, що з'явля-ється реальна можливість використання тепла конденсації вологого повітря для попереднього нагрівання зерна. Таким чином можна повернути в зерновий потік значну частину енергії, що була витрачена в сушильній шахті.

Keywords: Ключові слова: термосифони, дисперсні матеріали, зерно сушіння, енергоефективність.

Download now
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ СЕМЯН КУКУРУЗЫ В КАМЕРНЫХ СУШИЛКАХ

Н.Я. КИРПА, д-р с.-х. наук

В материалах статьи проведен анализ исследований по энергосбережению и интенсификации процесса сушки. Ис-следованы и установлены различные технико-технологические приемы, которые по-разному снижают энергопотребление и интенсифицируют процесс сушки семян кукурузы.
Приведены технико-экономические показатели различных способов сушки семян кукурузы. Результаты исследова-ния качества семян кукурузы после различных периодов двухстадийной сушки. Рассчитаны технико-экономические пока-затели сушилки СКПМ-15. Установлено, что сушка в режиме рециркуляции снижала расход топлива на 26%, электроэнер-гии – на 5% и не ухудшала качество семян кукурузы. Проведена оценка влияния способа продувки сушильных камер на про-изводительность сушилки и качество семян в сушилке СКП-6. Исследовано влияние прогрева початков на технико-экономические показатели сушилки и качество семян в сушилке СКП-6. Установлено, что при параллельной продувке су-шильных камер происходит улучшение качества семян, их всхожесть и сила роста, а также технико-экономических пока-зателей – увеличивалась скорость сушки и производительность сушилки на 14,8% при тех же самых удельных затратах топлива. Изучены различные способы энергосбережения и интенсификации в процессе сушки семян кукурузы в камерных сушилках СКП-6 и СКПМ-15. К наиболее эффективным способам относятся предварительный прогрев початков и парал-лельная продувка сушильных камер, дифференцированные режимы сушки, в том числе на уровне максимально допустимого нагрева семян, а также рециркуляция и реверсирование агента сушки. Способ энергосбережения и интенсификации в обя-зательном порядке должен обеспечивать полное сохранение и повышение качества семян.
На основе полученных результатов предложено при проектировании новых сушилок и модернизации действующих предусматривать установку систем рециркуляции и реверсирования агента сушки, которые позволяют снижать потреб-ление топлива на 20-26% по сравнению с типовыми сушилками камерного типа.

Keywords: Ключевые слова: сушка семян кукурузы, энергосбережение, интенсификация, качество.

Download now
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВТО ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

В.Т. ГУЛАВСЬКИЙ, канд. техн. наук, директор

В статье приведены данные о влаготепловой обработке (ВТО) зеновых культур при комплексной переработке. Проведен анализ самых распространённых видов ВТО в практических технологических схемах действующих зерноперера-батывающих производств, на основе которого разработана классификация различных способов ВТО, с учетом обработки зерна нативной влажности (W = 10-15%), зерна малой влажности (W = 18-30%), зерна в водной среде (W более 30%). Про-ведена характеристика влияния на биохимический комплекс зерна таких групп тепловых процессов как: наличие нативной влаги в зерне, ограниченно влажной средой, значительного количества влаги.
Приведены результаты исследований изучения влияния исходной влажности зерна ячменя и пшеницы при ИК-обработке на высвобождение сахаров при ферментативном гидролизе крахмала, степени декстринизации и высвобожде-нии сахаров ячменя и пшеницы, белковый комплекс и переваримость белка зерна. Изучено влияние термообработки на углеводный состав зерна овса. Проведен анализ степени изменения основных биохимических веществ в овсяных хлопьях различных производителей.
Представлены результаты исследований белкового комплекса, содержания жира и кислотного числа жира овсяного крупяного продукта не требующем варки (НТВ).
Разработаны режимы автоклавирования рисовой; перловой и гречневой круп: давление 0,12 МПа и продолжитель-ность 40, 60 и 30 мин. соответственно. Проведены исследования по изучению углеводного комплекса гречневой, перловой, кукурузной и пшеничной крупы после их технологической обработки
Предложены рекомендации по введению дополнительно к качественному удостоверению оформлять паспорт пар-тии зерна прошедшего сушку. В паспорт вносить следующие данные: исходная и конечная влажность зерна, температура нагрева зерна и продолжительность сушки, тип топлива применяемого при сушке, характеристика сушильного аганта.

Keywords: Ключевые слова: влаго тепловая обработка (ВТО), зерно, крупа, хлопья, технология, режимы

Download now
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ КОМБІКОРМІВ

О.І.ГАПОНЮК, д-р техн. наук, професор, зав. кафедри технологічного обладнання зернових виробництв, О.В. АЛЕКСАШИН, канд. техн. наук, доцент, М.І. ВІЛЬЧИК, С.В. КОЛОСОВСЬКИЙ

В даній статті розглянуті шляхи забезпечення необхідної якості гранульованого комбікорму при його охолодженні, зменшення енергетичних витрат. Наведено основні параметри, які суттєво впливають на процес охолодження гранул комбікорму після просіювання, показані причини виникнення недоліків при отриманні готового продукту. Розглянуто принцип розподілу повітряних потоків при охолодженні гранул в охолоджувальних колонках, виділені критерії для їх порівняльної характеристики. На підставі експериментальних досліджень виконані розрахунки оптимальної температури повітряного потоку спрямованого на охолодження гранул, визначені енергетичні характеристики процесу охолодження, наведено рекомендації технічної реалізації забезпечення необхідної якості готового продукту. Показано, що величину витрати повітря, що подається в охолоджувальну колонку для охолодження гранул можна істотно зменшити, забезпечити стабілізацію температури повітря на певному рівні. При цьому, недостатнє охолодження призводить до появи мікротріщин на поверхні гранул, що знижує їхню твердість, збільшує вміст пилу, сприяє конденсації вологи, що призводить до появи бактерій, цвілі і виникненню процесів гниття. Крім цього, на якість гранул впливають сили тертя в середині охолоджувача, а також діючі напруження зсуву, які виникають при роботі розвантажувального пристрою. Приведені схеми руху повітря для охолодження. Розглядаючи охолоджувачі з перехресним потоком повітрявідзначено збільшення його витрат на охолодження гранул для забезпечення їхньої кінцевої температури. В протитокових охолоджувачах потрібна менша витрата повітря для охолодження, але різниця між початковою і кінцевою температурою продукту незначна. Зміна температури гранул відбувається в прямо пропорційній залежності, а зміна вологості відбувається при менших швидкостях повітряного потоку. Враховуюче проведені дослідження, а також у залежності від типу охолоджувальної колонки та технологічної лінії гранулювання комбікормів, запропоновано ряд рекомендацій по застосуванню засобів клімат-контролю, запропоновані шляхи автоматичного управління процесом охолодження гранул.

Keywords: Ключові слова: охолоджувальна колонка, гранульований комбікорм, температура повітря, режим охолодження.

Download now
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТИПІВ ДОКУМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ (частина 1)

Ф.В. ГРИЩЕНКО, канд. військ. наук, ст. наук. співроб.,

Статтю викладено в 2-х часинах, в яких визначено ключову проблему реформування національної системи технічно-го регулювання України, розглянуто останні публікації, в яких започатковано розв’язання важливої складової цієї проблеми, сутність дев’яти сучасних типів документів Європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) і порівняно їх із сьома сучасними типами документів Європейсь-кого комітету зі стандартизації (European Committee for Standardization, СЕN). Порівняльний аналіз показує, що сучасні типи документів CENELEC і CEN мають спільні (подібні) риси: повне збігання їх назв, майже ідентичну їх сутність, одна-ковий статус різних типів документів і розподіл їх за категоріями.
Наведено сьогоднішній склад національних та афілійованих членів CENELEC, проаналізовано структуру технічних органів CENELEC, кількість активних стандартів CENELEC опублікованих протягом 2012–2013 років, кількість активних документів, опублікованих у 2013 році, і загальну кількість опублікованих активних усіх сучасних і застарілих типів доку-ментів CENELEC станом на 31.12.2013, рівень еквівалентності між усіма сучасними типами документів CENELEC і Мі-жнародної електротехнічної комісії (International Electrotechnical Commission, IЕС).
На підставі результатів кількісного аналізу виявлено п’ять таких тенденцій: 1) зростання загальної кількості тех-нічних органів CENELEC; 2) зростання часток угоди семінару, технічних умов, настанов і стандартів (європейських стан-дартів і документів з гармонізації) CENELEC у загальній кількості опублікованих активних усіх типів документів CENELEC; 3) зменшення частки технічних звітів; 4) зменшення часток застарілих типів документів; 5) значного зрос-тання частки ідентичних документів CENELEC у загальній кількості усіх типів документів CENELEC.
Викладено перспективи подальшого дослідження: порівняльний аналіз усіх типів документів Міжнародної організа-ції зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO), IЕС, CEN, CENELEC, надрукованих наприкінці 2014 року, і розроблення з врахуванням сучасного стану економіки України практичних пропозицій щодо пріоритетності прийн-яття різних типів міжнародних та європейських документів на національному рівні.

Keywords: Ключові слова: європейський стандарт (стандарт CENELEC), документ з гармонізації, технічні умови, зміна, поп-равка, тлумачний лист, технічний звіт, настанова, угода семінару.

Download now
СОВРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

И.А. СЕЛИВАНСКАЯ, канд. техн. наук

Рассмотрены вопросы обеднения рациона современного человека большим числом биологически активных веществ, уменьшения твердых характеристик пищи в результате изменения технологии кулинарии в процессе развития цивилиза-ции. Результатом такого изменения характера питания является снижение резистентности организма и повышение его заболеваемости.
В последние годы в пищевое многообразие все более уверенно вторгаются функциональные продукты, которые об-ладают определенными питательными свойствами, оказывают целенаправленное действие на функциональную актив-ность отдельных органов, систем и организма в целом, стимулируют их работоспособность с конкретной профилактиче-ской и лечебно-оздоровительной целью. Основными компонентами функциональных продуктов являются три группы биоа-ктивных веществ: адаптогены, пребиотики и их комбинации.
Проведен анализ потребления продуктов функционального питания в мире, отношение населения разных стран к этим товарам и основные причины их применения. Среди оздоровительных продуктов, реализуемых в Украине, особое ме-сто занимают молочные продукты. Расширение ассортимента наблюдается и в хлебобулочной промышленности. Важной является разработка научных подходов к созданию новых функциональных продуктов питания, которые по типу замес-тительной терапии оказывали бы выраженный биологический эффект на организм человека.
Значительную роль в решении проблемы функционального питания играют НПА «Одесская биотехнология» и ООО «Биохимтех», в лабораториях которых разработано несколько десятков диетических добавок к пище с функциональными свойствами.

Keywords: Ключевые слова: здоровье, продукты функционального питания, производство, потребление.

Download now
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ СВИНЕЙ, ЗБАГАЧЕНОЇ ЛІЗОЦИМОМ

О.Й. КАРУНСЬКИЙ, д-р с.-г. наук, професор, Одеський державний аграрний університет В.Є. БРАЖЕНКО, канд. техн. наук, доцент, Я.О. ВЕЛЕСИК, магістр

У статті наведено характеристику імунної системи організму людини та функціональне призначення ферментів. На сьогодні одним із головних напрямків підвищення імунної системи людини є виробництво безпечної продукції рослинного та тваринного походження. Отримання високоякісної продукції тваринного походження залежить від генетичних особли-востей порід свиней, умов утримання, програми відгодівлі на всіх етапах вирощування із забезпеченням високоефективними кормами, на якісні властивості яких впливають впровадження інноваційних технологій виробництва, рівень наукових роз-робок рецептів комбікормової продукції з науково обґрунтованим застосуванням ферментних препаратів. Визначено осно-вну біологічну дію кормових ферментів. Теоретично обґрунтовано застосування ферментного препарату лізоциму у складі комбікормової продукції при годівлі тварин. Встановлено, що введення ферментного препарату лізоциму до складу комбі-кормів сприяє підвищенню їхньої продуктивної дії при годівлі тварин.
Теоретично та експериментально досліджено ефективність введення ферментного препарату лізоциму, покрито-го оболонкою із желатину, до складу комбікормової продукції. Визначено біологічну ефективність комбікормової продукції, збагаченої лізоцимом, та ефективне використання ферментного препарату лізоциму в раціонах годівлі щурів.
Розраховано склад рецепту комбікорму із застосуванням програми «КормОптима» та визначено оптимальний вміст лізоциму відповідно до норм годівлі та показників поживної цінності готової продукції для свиней.
Розроблено технологію введення препарату лізоциму та отримано дослідну партію комбікорму для годівлі тварин. Проведено науково-господарські досліди для вивчення ефективності використання ферментного препарату лізоциму в ра-ціонах годівлі свиней
Визначено зоотехнічну ефективність комбікормової продукції, збагаченої лізоцимом, покритим оболонкою із жела-тину, виробленої за розробленою технологією, для свиней. Встановлено, що застосування препарату лізоциму при вирощу-ванні молодняку свиней дозволяє отримати більшу продуктивність при менших витратах кормів на одиницю продукції.

Keywords: Ключові слова: комбікормова продукція, препарат лізоциму, технологія введення ферментного препарату, про-дуктивна дія.

Download now