4(56) 2014
«ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР» ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РИЗИК: ВИПАДКОВІСТЬ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ

А.П. БОЧКОВСЬКИЙ, канд. техн. наук, доцент

У статті проведено аналіз динаміки загального виробничого травматизму за 22 роки незалежного існування нашої держави. Визначено, що незважаючи на позитивну динаміку зменшення випадків виробничого травматизму, рівень смер-тельного травматизму в Україні залишається вищим, у порівнянні з США та країнами Європейського Союзу, приблизно в 2 рази. У відповідності до статистичних даних, встановлено, що динаміка змін кількості випадків професійних захво-рювань в Україні за останні роки є негативною.
Проаналізовано статистичні дані щодо розподілу нещасних випадків на виробництві за причинними та віковими ознаками та наведені їх графічні залежності. На основі аналізу встановлено, що серед причин виникнення нещасних випадків перше місце займають організаційні, причому їх питома вага складає більш ніж двох третин від загального обсягу, решту, на відносно паритетних засадах, займають психофізіологічні та технічні причини. За віковою ознакою, найбільша кількість випадків виробничого травматизму за останні роки, зафіксована серед працівників віком від 40 до 50 років.
Зазначенні історичні аспекти розвитку понять «людський фактор» і «особистий фактор», а також проаспекто-вано їх спільні та від’ємні риси. Наведено найбільш поширені та відомі у галузі охорони праці та промислової безпеки ви-значення терміну «людський фактор» та на їх основі запропонована власна інтерпретація трактовки даного терміну.
Проведена ідентифікація професійних ризиків та «людського фактору» в контексті закономірності їх виникнення, на прикладі реальних результатів розслідування нещасних випадків в ергатичних системах, що відрізняються галузевими, віковими, територіальними, причинними та іншими ознаками. Встановлено прямий зв'язок між діями або навпаки бездія-льністю людини та виникненням професійних ризиків.
Запропоновані та охарактеризовані уточнені складові «людського фактору»: біологічна, інформаційна та соціаль-на. Проаспектовано значущість кожної із зазначених складових у формуванні та особливостях прояву «людського факто-ру». Наведено схему зв’язку між медіа впливом на людину та ризиком виникнення нещасних випадків.
Запропоновано перспективні напрямки мінімізації «людського фактору» у галузі формування позитивного інформа-ційного простору, спеціальних освітніх програм, державної підтримки ініціатив з популяризації охорони праці, загальної культури виробництва та промислової безпеки, а також удосконалення відповідної вітчизняної законодавчої бази з охорони праці.

Keywords: Ключові слова: «людський фактор», професійний ризик, інтерпретація, виробничий травматизм, ідентифікація, професійні захворювання, аспектація.

Download now
БИОМОДИФИКАЦИЯ АЛЬБУМИНА СУХОГО ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕНООБРАЗНОЙ СТРУКТУРЫ БИСКВИТНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Е.Г. ИОРГАЧЕВА, д-р, профессор, Л.В. ГОРДИЕНКО, канд.техн.наук, доцент, О.В. МАКАРОВА, канд.техн.наук, доцент, С.М. КАПЕТУЛА, канд.техн.наук, ст. преподаватель

Статья посвящена изучению возможности повышения качества бисквитных полуфабрикатов в результате биомо-дификации альбумина сухого при использовании его в качестве пенообразователя (для замены меланжа). Проведен анализ рынка мучной кондитерской продукции на Украине, который свидетельствует о популярности и регулярном потреблении группы кондитерских изделий на основе бисквитных полуфабрикатов (тортов, пирожных и рулетов). Показана техноло-гическая значимость пенообразователей для получения бисквитного теста и обеспечения пышной, мелкопористой струк-туры выпеченной продукции. Обоснована технологичность и приоритетность использования сухих яичных продуктов при производстве бисквитов, что позволит исключить стадию подготовки яиц, сократить производственные площади и улучшить санитарные условия предприятий. В качестве альтернативного пенообразователя предложено использование альбумина сухого, который является побочным продуктом при получении лизомукоида из яичного белка. Сравнительный анализ функционально-технологических свойств сухих яичных продуктов показал более низкую пенообразующую способ-ность альбумина сухого, что вероятно обусловлено меньшим содержанием водорастворимой фракции белка в результате особенностей технологии его получения. Рассмотрена возможность улучшения функционально-технологических свойств альбумина сухого ферментативной модификацией. Анализ фракционного и полипептидного состава, функционально-технологических свойств модифицированного альбумина сухого показал, что наибольшее увеличение содержания водорас-творимой фракции и пенообразующей способности наблюдается при гидролизе альбумина сухого протеазой нейтральной. Определены рациональные параметры биомодификации альбумина сухого для регулирования его пенообразующих свойств, что позволило приблизить его по технологическим характеристикам к нативному белку (пенообразующая способность достигает 452 %, стойкость пены составляет 90 %) и повысить эффективность его использования при производстве бисквитных полуфабрикатов. Установлено, что ферментативный гидролиз альбумина сухого позволяет обеспечить ста-бильность технологического процесса при производстве бисквитных изделий и улучшить структурно-механические и ор-ганолептические показатели качества выпеченной продукции.

Keywords: Ключевые слова: яичные продукты, пенообразователи, мучные кондитерские изделия, стойкость пены, пенообра-зующая способность, ферментативная модификация, бисквит.

Download now
ВИСОКОПРОДУКТИВНІ КОРМОВІ СУМІШІ З ВКЛЮЧЕННЯМ КОРМОВИХ ТРАВ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Б.В.ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, О.Й.КАРУНСЬКИЙ, д-р с-г. наук, професор, Н.В.ХОРЕНЖИЙ, канд. техн. наук, доцент

У статті проаналізовано сучасний стан скотарства в Україні,проблеми його розвитку. Запропоновані шляхи під-вищення рентабельності галузі за рахунок використання недорогих доброякісних грубих, соковитих кормів та комбікормо-вої продукції, яка має гарантовану зоотехнічну ефективність. Сформульована мета роботи, визначені задачі, обрано об’єкт та предмет досліджень. Дослідження виконувались згідно стандартизованих методик.
Наведено склад розрахованих рецептів та обґрунтовано принципову схему виробництва кормових сумішей з вклю-ченням кормових трав для великої рогатої худоби, яка дозволяє ефективно переробляти кормові трави у складі кормових сумішей кількістю до 15 % без їх попереднього або наступного сушіння. Описана технологічна схема виробництва цієї ком-бікормової продукції із вказівкою деяких режимів, зокрема на лінії підготовки кормових трав. Отримана за розробленою технологією гранульована кормова суміш має стандартну вологість 13,5 – 14,0 %, придатна для тривалого зберігання та відрізняється високою поживністю та підвищеним вмістом каротину Проведено досліджено зміну якісних показників ви-готовленої кормової суміші при зберіганні та встановлено, що вона має в 1,5 рази більшу збереженість каротину, ніж контрольний зразок гранульованого трав’яного борошна. Для визначення продуктивної дії гранульованих кормових сумішей із включенням соломи злакових культур та трав’яної різки проведено науково-господарський дослід на коровах української червоно-рябої молочної породи. Встановлено, що надої корів дослідної групи збільшились на 7 % по відношенню до надоїв корів контрольної групи, що дає можливість додатково отримати 42 кг молока на 1 голову за дослідний період. Жирність молока корів дослідної групи в середньому на 10 % більше, ніж контрольної групи.

Keywords: Ключові слова: велика рогата худоба, кормова суміш, солом'яна та люцернова різка, каротин.

Download now
ВЛИЯНИЕ МУКИ ИЗ КОЖУРЫ ГРЕЙПФРУТА НА СОСТОЯНИЕ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИСБИОЗЕ И ГЕПАТИТЕ

А.П. ЛЕВИЦКИЙ 1,2, д-р биол. наук, проф., И.А. СЕЛИВАНСКАЯ1, канд. техн. наук, А.П. ЛАПИНСКАЯ, канд. техн. наук, Т.Ю. ЧОРИШ, В.И. ТКАЧЕНКО, А.В. НОВГОРОДСКАЯ, И.В. ШЕРЕМЕТА

В статье показаны пути рационального использования вторичного сырья при использовании и переработке грейп-фрутов, поскольку до 25 % сырья попадает в отходы, которые имеют высокую питательную и биологическую ценность.
Обоснована целесообразность использования кожуры грейпфрута в кормлении сельскохозяйственных животных. Изучен химический состав муки из кожуры грейпфрута, на основании которого была сделана гипотеза о возможном по-ложительном влиянии на организм животных, а также определены возможные направления использования. Определены физико-технологические характеристики муки, на основании которых компонент может быть использован в технологии производства комбикормов.
В условиях in vivo было определено лечебно-профилактическое действие муки из кожуры грейпфрута. Определены биохимические показатели в слизистой оболочке тонкой кишки крыс с дисбиозом и гепатитом, получавших муку из грейп-фрута. Установлено, что при патологии увеличивается уровень маркеров воспаления (МДА и ОПА), которые достоверно снижаются под влиянием муки из грейпфрута. Активность лизоцима (показатель неспецифического иммунитета) при патологии снижается почти в 2 раза, а введение муки из грейпфрута восстанавливает активность лизоцима до нормы.
Проведено биохимическое исследование сыворотки крови, установлено что при патологии в сыворотке возрастает уровень печеночных маркеров (АЛТ и билирубина). Мука из грейпфрута снижает их уровень, что свидетельствует о гепа-топротекторном действии этой кормовой добавки, которая может использоваться и в ветеринарии.
Установлено, что добавка муки из кожуры грейпфрута в рацион крыс в дозе 2 г на крысу оказывает гепатопро-текторный и антидисбиотический эффекты при экспериментальном гепатите и дисбиозе.

Keywords: Ключевые слова: грейпфрут, химический состав, кормление, гепатопротектор, антидисбиотик.

Download now
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЦЬКИХ МОТИВАЦІЙ ТА ПЕРЕВАГ ПРИ ВИБОРІ КАШ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ

М.Р. МАРДАР, д-р техн. наук, доцент, Ю.П. БАЙБАК, аспірант, О.М. ГОЛОДОНЮК, асистент

Стаття присвячена маркетинговим дослідженням споживацьких мотивацій та переваг при виборі каш швидкого приготування.
При розробці нового продукту та для подальшого його виведення на ринок необхідне чітке уявлення, який сегмент споживачів має потребу в цьому продукті. У статті наведено маркетингове дослідження, метою якого було визначити споживчі переваги та фактори, що впливають на вибір каш швидкого приготування споживачами, а також виявити, яким чином соціально-демографічні характеристики впливають на купівельну поведінку. Вивчення попиту потенційних споживачів на каші швидкого приготування та аналіз ставлення респондентів до розробки нових продуктів підвищеної харчової цінності здійснювали шляхом анкетування. Виконано 100% візуальний контроль анкет, перевірку даних щодо правильності заповнення. Отримана інформація розглядалась як у генеральній вибірці, так і в розподілах за віком, сімейним станом, освітою, за регулярністю споживання каш швидкого приготування. Розроблена анкета для опитування потенційних споживачів складалась із декількох блоків питань. У першому визначались споживчі уподобання респондентів при виборі каш швидкого приготування. У другому блоці визначали умови і частоту купівлі каш, зацікавленість у нових продуктах швидкого приготування. Третій блок питань містив особисті відомості про респондентів.
На основі отриманих результатів було сегментовано споживачів за рівнем доходу та виявлено пріоритетні напря-мки створення нових каш швидкого приготування підвищеної харчової цінності відповідно до вимог різних соціальних груп.

Keywords: Ключові слова: каші швидкого приготування, маркетингове дослідження, анкетування, споживачі.

Download now
МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ КАК КОМПОНЕНТ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ

А.В. МАКАРИНСКАЯ, канд. техн. наук, доцент

В статье представлена основная характеристика морских водорослей: классификация, анализ химического (мине-рального, аминокислотного) состава отдельных отделов водорослей. Приведены данные об объемах вылова аквакультуры (водорослей) в мире во внутренних и морских водоёмах с 1980 по 2010 гг., установлено значительное увеличение объемов вылова с 3,0 млн. тонн до 20 млн.тонн в год, преимущественно за счет их искусственного выращивания. Рассмотрены ос-новные тенденции использования водорослей в мире на сегодняшний день. Проанализирована доля использования водорослей в различных отраслях промышленности в Украине. Установлено, что на долю комбикормовой промышленности в общей ст-руктуре использования морских водорослей приходится 7 — 10 %. Их используют в основном как нетрадиционные виды кормового сырья для обогащения комбикормов в виде водорослевой муки, крупки, шрота. Рассмотрены способы перера-ботки водорослей при производстве пищевых и кормовых продуктов.
Приведен сравнительный анализ химического состава наиболее часто используемых в промышленности водорослей, дана оценка их кормовой ценности как сырья при производстве комбикормов. Приведена основная характеристика кормо-вых продуктов, полученных из водорослей по содержанию основных питательных веществ и процентное содержание в составе комбикормов. Рассмотрены способы использования кормовых продуктов на основе водорослей в кормлении сельско-хозяйственных животных и птицы. Предложен способ переработки влажной массы водорослей при производстве кормовой минеральной добавки. Рассмотрены перспективные направления по использованию полученной добавки при производстве премиксов и комбикормов.

Keywords: Ключевые слова: морские водоросли, химический состав, физические свойства, мука из морских водорослей, водорос-левая крупка, сельскохозяйственные животные, способ переработки, премикс, комбикорм

Download now
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ МОЛОДНЯКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, В.Є. БРАЖЕНКО, канд. техн. наук, доцент, А.В. ЄГОРОВА, канд. техн. наук, доцент, Ю.Я. КУЗЬМЕНКО, аспірант, Н.О. БАТІЄВСЬКА, магістр

У статті проаналізовано сучасний стан комбікормової промисловості та перспективи розвитку птахівництва в Україні. На сьогодні одним із головних напрямків інтенсивного розвитку птахівництва є профілактика різних захворювань птиці. Найбільш чутливий до зараження патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою молодняк сільськогосподарської птиці. Встановлено, що, крім вимог до поживної цінності комбікормів, слід приділяти велику увагу санітарно-гігієнічним та якісним показникам питної води для забезпечення ефективної нормованої годівлі молодняка птиці. Теоретично обґрунтовано застосування препаратів пробіотику як альтернативи антибіотикам та зерна ячменю як субстрату поживних середовищ для отримання пробіотику на основі культивування молочнокислих і біфідобактерій. Експериментально обґрунтовано раціональні режими технологічних процесів ферментації гідролізату зерна ячменю, центрифугування для відокремлення гідролізату здрібненого зерна ячменю (осаду) від рідкої фракції, стерилізації, культивування штамів лакто- і біфідобактерій, збагачення питної води пробіотиком. Отриманий пробіотик застосовано з метою збагачення попередньо очищеної питної води функціонального призначення для формування нормальної мікрофлори, розвитку імунної системи шлунку молодняка птиці. Ферментативний гідролізат зерна ячменю (осад) застосовують для отримання кормової добавки функціонального призначення у вигляді екструдованої крупки з подальшим надходженням її у виробництво повнораціонних бінарних комбікормів функціонального призначення. Розроблено структурну схему технологічних способів збагачення питної води та отримання кормової добавки функціонального призначення. Запропоновано в перші тижні вирощування курчат організовувати паралельну подачу збагаченої пробіотиком питної води у поїлки та повнораціонного бінарного комбікорму в годівниці, використовуючи бінарну систему годування молодняка птиці. Впровадження розробленої технології збагачення питної води пробіотиком, виробництва повнораціонних бінарних комбікормів на підприємствах забезпечує приріст живої маси молодняка птиці на 7,8 % зі зменшенням витрат комбікормової продукції на 4 %, з рівнем конверсії корму 1,86. Встановлено зменшення падежу молодняка птиці до 45 %, за рахунок чого економія від реалізації товарної маси птиці становить додатково 203,27 грн. Очікуваний економічний ефект від впровадження на підприємствах розробленої технології виробництва бінарної комбікормової продукції становить 800 тис. грн за рік.

Keywords: Ключові слова: питна вода, препарати пробіотиків, продуктивна дія, комбікормова продукція.

Download now
РОМЕНСКИЙ Николай Васильевич

Н.П. БЕЛЯВСКАЯ, главный библиограф НТБ

РОМЕНСКИЙ
Николай Васильевич

Keywords: РОМЕНСКИЙ Николай Васильевич

Download now
ТРЕОНІН В РАЦІОНАХ СВИНЕЙ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ

О.Й. КАРУНСЬКИЙ, д-р с.-г. наук, професор, О.М. БРАІЛКО, аспірант

В статты дана характеристика протеїнової відгодівлі свиней, зокрема, амінокислоти – треоніну. Розроблені раці-они для свиней з використанням треоніну
Вивчено вплив треоніну на ріст та розвиток свиней, витрати корму. При використанні треоніну середньодобові прирости у дослідних групах складали 627,8 та 641,7 г, при збільшенні приросту на 9,09 та 11,5 % відповідно. Затрати ко-рму склали 5,6 корм.од у контрольній, а у дослідних групах з додаванням треоніну – 5,13 та 5,02 корм.од.
При визначенні гематологічних показників крові встановлено певний позитивний вплив на морфологічні показники. У свиней дослідних груп дещо зростав рівень еритроцитів і гемоглобіну в крові. Так, порівняно з контрольною групою кіль-кість еритроцитів у другій, третій групах збільшився відповідно на 11,5; 6,6%. Найбільше гемоглобіну містилося в зразках крові тварин, яким до раціону додавали 0,003 г треоніну. Свині, яким додавали до основних кормів амінокислоту, мали в сироватці крові на 25-39 % і 9-25 % нижчу концентрацію сечовини і сечової кислоти порівняно з контрольними. Морфоло-гічні і біохімічні показники крові свідчать про інтенсивний біосинтез білків в організмі дослідних тварин при додаванні амі-нокислоти треоніну.
Встановлено, що введення до раціону свиней амінокислоти треоніну в дозі 0,003 г на 1 кг комбікорму дозволило отримати додатково 6,8 кг приросту, при цьому знизити затрати корму на виробництво 1 кг приросту на 0,58 корм.од. Використання збалансованого раціону за треоніном дозволяє отримати додатково 258,1 грн прибутку в перерахунку на 1 голову.

Keywords: Ключові слова: треонін, раціон, свині.

Download now
ЯКОВЕНКО Валентин Арсентьевич

Н.П. БЕЛЯВСКАЯ, главный библиограф НТБ

ЯКОВЕНКО Валентин Арсентьевич

Keywords: ЯКОВЕНКО Валентин Арсентьевич

Download now