1(57) 2015
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГМО В СИРОВИНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА 2014 РІК

О.С. ГАЙДЕЙ, канд. вет. наук, завідувач науково-дослідного відділу з визначення ГМО, В.О. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, канд. вет. наук, директор, Ю.М. НОВОЖИЦЬКА, канд. вет. наук, перший заступник директора Н.В. УСАЧЕНКО, аспірант, Н.Л. ДАНИЛЬЧЕНКО, головний фахівець

У статті наведено аналіз результатів визначення ГМО в зернових за 2014 рік. Метою роботи було проаналізувати результати проведених в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) досліджень зернових за 2014 рік щодо наявності ГМО та розповсюдження ГМ-ліній на території України. Дослідження проводились протягом 2014 року за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) на базі науково-дослідного відділу з визначення ГМО ДНДІЛДВСЕ. Для проведення дос-ліджень були використані зареєстровані на території Європи діагностичні набори SureFood PREP Plant, SureFood GMO Screen 35S+NOS+FMV, SureFood GMO ID RR-Soya, SureFood GMO ID MON810 Corn, SureFood GMO QUANT RR-Soya, SureFood GMO QUANT MON810 Corn, SureFood GMO QUANT 35S Corn, SureFood GMO QUANT 35S Soya (R-Biophаrm AG, Німеччина) та стандартні зразки різної відсоткової концентрації сої, кукурудзи (ERM, Бельгія), ампліфікатор Biorad CFX96. Для дослідження на наявність ГМО надходили наступні зразки зернових: кукурудза, пшениця, соняшник, соя, просо, ріпак, ячмінь, жито, льон. Із загальної кількості зразків, що надійшли на дослідження у 11,3 % було виявлено ГМО, у 88,7 % - не виявлено. Так, у зернових, що надходили на дослідження було виявлено позитивних проб у зразках сої – 9,4 %, кукурудзи – 1,9 %. Встановлено, що найбільш поширеною ГМ-лінією є лінія сої GTS 40-3-2, що була виявлена у зразках, які надійшли з Кіровоградської, Харківської, Херсонської, Сумської, Тернопільської та Чернігівської областей. В позитивних зразках куку-рудзи було ідентифіковано ГМ-лінію MON 810. Аналіз результатів досліджень за 2014 рік, свідчить, що на території України вирощуються і реалізуються генетично-модифіковані рослини. Тому, проведення планового моніторингу дасть змогу простежити ситуацію щодо ГМО в Україні, оскільки, проблема біобезпеки ГМО і оцінки потенційних ризиків від їх використання – це надзвичайно складна і комплексна наукова проблема, яка потребує досконалого вивчення та подальшої реєстрації ГМ-ліній рослин в Україні. Уся харчова продукція повинна перевірятись і відповідним чином маркуватись щодо наявності в ній генетично-модифікованих організмів.

Keywords: Ключові слова: генетично-модифіковані організми, трансгенні рослини, біотехнологія, моніторинг, скринінг.

Download now
БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ МОЛОДНЯКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, зав. кафедри технології комбікормів і біопалива, Ю.Я. КУЗЬМЕНКО, аспірант

Сучасні темпи розвитку галузі вимагають вирішення таких завдань як пошук нових видів нетрадиційної сировини, які зможуть знизити вміст зернової сировини в раціоні сільськогосподарської птиці і здатні зменшити вартість комбіко-рмової продукції, удосконалення технології її виробництва, профілактику та лікування захворювань. У зв’язку з вищесказа-ним запропонована технологія виробництва кормової добавки на основі зерна і побічних продуктів виробництва пробіоти-чних препаратів з подальшим її використанням у складі функціональних комбікормів.
Розглянуто питання, щодо важливої ролі питної води при годівлі сільськогосподарської птиці. Якість води, фізичні параметри, характеристики та співвідношення до сухого корму можуть значно впливати на якість продукції птахівницт-ва та його економічну ефективність. Воду питну необхідно розглядати як один з елементів кормової системи для годівлі сільськогосподарської птиці. Для збалансованості годівлі запропоновано кормову систему «комбікорм – питна вода», яка складається з сухого комбікорму та збагаченої питної води поживними і біологічно активними речовинами.
У статті розглянуто технологію виробництва функціональних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці. Представлено результати вивчення біологічної оцінки кормової системи «комбікорм – питна вода», у порівнянні з звичайною системою годівлі.
Розраховано склад рецепту комбікорму із застосуванням програми «КормОптима» та визначено оптимальний вміст кормової добавки у складі комбікорму відповідно до норм годівлі та показників енергетичної та поживної цінності готової продукції для сільськогосподарської птиці.
Проведено біологічну оцінку на лабораторних тваринах і встановлено взаємозв’язок між компонентами які входять до кормової системи «комбікорм – питна вода».
.

Keywords: Ключові слова: функціональний комбікорм, технологія, рецепт, середньодобовий приріст маси, оцінка якості

Download now
ВИКОРИСТАННЯ QFD – МЕТОДОЛОГІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ЗБАГАЧЕНОГО ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ТА ОЧІКУВАНЬ СПОЖИВАЧІВ

М.Р. МАРДАР, д-р техн. наук, доцент

Стаття присвячена питанню використання методології розгортання функції якості при розробці нового харчового продукту. Застосування QFD – методології для створення нового продукту харчування засноване на одержанні вимог споживачів до нового продукту, виявленні з них найбільш важливих та перспективних і перетворення цих вимог у кількісні технічні характеристики продукту. Особливість і перевага застосування даного методу полягає в одержанні не тільки висловлених у ході опитування вимог до продукту, але й неусвідомлених вимог, виконання яких дозволить підприємству запропонувати споживачеві товар з унікальною характеристикою й виграти в конкурентній боротьбі. Даний метод включає застосування ряду інших інструментів якості, таких як діаграма афінності, деревоподібна діаграма, методика бенчмаркінгу.
На основі методології розгортання функції якості визначені характеристики якості суміші зернових пластівців, які розробляються, виявлені взаємозв'язки між пріоритетами споживачів і технічними характеристиками продукту.
Встановлено, що у першу чергу при розробці суміші зернових пластівців необхідно забезпечити профілактичну спрямованість нового продукту за рахунок внесення до його складу натуральних добавок, підвищеного вмісту біологічно активних речовин і звичайно треба особливу увагу приділити показникам безпечності продукту. Отримані результати дозволили виявити ті споживчі переваги, які необхідно обов’язково враховувати при розробці нових зернових продуктів для того, щоб забезпечити затребуваність даних продуктів з боку потенційних споживачів.

Keywords: Ключові слова: якість, методологія розгортання функції якості, новий продукт, споживач, споживні властивості.

Download now
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТІВЦІВ ПШЕНИЧНОГО ЗАРОДКУ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Л. В. АГУНОВА, канд. техн. наук, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів

Сучасний рівень харчування населення не відповідає реальним потребам ні за кількісними, ні за якісними показника-ми. В Україні ринок виробництва продуктів функціонального призначення недостатньо розвинений, тому розробка проду-ктів харчування, які здатні здійснювати позитивний вплив на системи і функції організму є першочерговим завданням хар-чової галузі.
Пластівці із пшеничних зародків – цінна продовольча сировина. Робота присвячена дослідженню можливості їх ви-користання у технології виробництва м’ясних продуктів функціонального призначення. Досліджені функціонально-технологічні властивості пластівців, які мають першочергове значення у технології виробництва м’ясопродуктів – жиро-утримуюча здатність, вологоутримуюча здатність, здатність утворювати емульсії та їх стабілізувати. У проведених дослідах на модельних паштетних масах встановлено, що раціональним є внесення до складу печінкових паштетів 6…12 % пластівців до маси основної сировини. Встановлена необхідність попередньої гідратації пластівців, що дозволить отриму-вати готову продукцію з нормативними показниками виходу. Рекомендований ступінь гідратації (співвідношення пластів-ці:вода) – (1:3), встановлений дослідженням зміни граничної напруги зсуву модельних паштетних мас. Органолептичні показники модельних паштетних систем відповідають вимогам нормативної документації. Встановлено, що пластівці із зародків пшениці доцільно використовувати у якості рецептурного інгредієнта печінкових паштетів функціонального при-значення. Це сприятиме збагаченню готової продукції ессенціальними нутрієнтами та знижуватиме ризик аліментарно-залежних захворювань.

Keywords: Ключові слова: пластівці пшеничного зародку, функціональні м’ясопродукти, функціонально-технологічні власти-вості, структурно-механічні властивості, органолептична оцінка.

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШРОТУ ЛЬОНУ НА ЯКІСТЬ ХЛІБА

В.І. ДРОБОТ, д-р техн. наук, професор, О.П. ІЖЕВСЬКА, аспірант, Ю.В. БОНДАРЕНКО, канд. техн. наук, доцент

В матеріалах статті розглянуто можливість використання шроту льону в рецептурі пшеничного хліба для збагачення виробів фізіологічно-функціональними інгредієнтами. Шрот льону є цінним джерелом поліненасичених жирних кислот, багатий білковими речовинами, що збалансовані за амінокислотним складом, нерозчинними й розчинними у воді харчовими волокнами та фенольними сполуками, зокрема, лігнанами, що мають антиоксидантні властивості.
У роботі використовували шрот льону виробництва НВ ТОВ «Житомирбіопродукт», одержаний методом «холодного» пресування. Під час досліджень готували зразки тіста з заміною частини борошна шротом льону.
Результати досліджень свідчать, що внесення шроту льону покращує склад рідкої фази тіста, що сприяє дещо інтенсивнішому бродінню цих зразків тіста. У разі заміни частини борошна шротом льону не значно підвищується початкова кислотність тіста. Накопичення кислотності в процесі бродіння відбувається практично однаково у всіх зразках.
Відзначено, що внесення шроту льону супроводжується зниженням газоутримувальної здатності напівфабрикатів та зменшенням їх розпливання. Питомий об’єм, формостійкість та пористість готових виробів зі шротом льону знижується відповідно зі збільшенням заміни борошна шротом.
Встановлено, що доцільно в рецептурі хліба проводити заміну пшеничного борошна шротом льону в кількості до 5 %, більше дозування шроту супроводжується погіршенням органолептичних показників якості виробів, зниженням їх об’єму та формостійкості.
Зважаючи на вміст у шроті льону таких цінних фізіологічно-функціональних інгредієнтів, як ненасичені жирні кислоти, лігнани та харчові волокна, хліб зі шротом льону можна рекомендувати для харчування особам із захворюваннями органів травлення, серцево-судинної системи, діабетом, а також з профілактичною метою широкому колу споживачів.

Keywords: Ключові слова: пшеничне борошно, шрот льону, функціональні інгредієнти, технологічний процес, якість виробів.

Download now
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ СОЧЕВИЦІ

В.В. АТАНАСОВА, канд. техн. наук, доцент

В статті проаналізовано найбільш відомі види попередньої сухої термічної обробки сочевиці. Для досліджень обрано: високотемпературну термічну обробку в сушильній шафі за різних режимів; обробку зерна сочевиці у полі надвисокочастотних електромагнітних хвиль (НВЧ-піч); екструдування сочевиці. Показано, що найбільш інноваційним способом попередньої обробки сировини є екструзія, короткочасний високотемпературний процес, який застосовується в харчовій промисловості з метою зміни фізико-механічних властивостей сировини. Доведено, що в результаті обробки сочевиці шляхом екструдування відбувається зменшення кількості крохмалю (збільшується масова частка моно- і дисахаридів, зменшується масова частка рафінози і стахіози. Встановлено, що проходить денатурація білків, змінюється їх якісний склад: кількість водорозчинних білків зменшується, а солерозчинних - збільшується, що свідчить про збільшення водневих та гідрофобних зв’язків після екструдування. Доведено, що при екструдуванні сочевиці масова частка фітину у ній зменшується на 53 %, а масова частка інозиту зростає на 36 %, що обумовлене термічною деструкцією сполук та призводить до зменшення вмісту антипоживних речовин та, відповідно, кращого засвоєння мінеральних сполук в організмі людини . Встановлено, що застосування екструдування, дозволило значно поліпшити процес перетравлення сочевиці. Припинення дії інгібіторів протеїназ білкової природи сприяє зменшенню енерговитрат на перетравлювання компонентів страви. Показано, що при екструдуванні суттєво зменшується об’ємна маса. В результаті екструдування та подрібнення сочевиця набуває пористої борошноподібної структури, що в свою чергу має суттєвий вплив на процес термічної обробки такої сировини – в тонкоподрібнених частинках екструдованої сочевиці при взаємодії з водою в процесі температурної обробки легше та інтенсивніше відбуваються внутрішньохімічні зміни.

Keywords: Ключові слова: сочевиця, екструдування, крохмаль, олігосахариди, білюк, перетравлюваність.

Download now
ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ КОМБІКОРМІВ

Г.В. КРУСІР, д-р техн. наук, професор, зав. кафедри екології харчових продуктів і виробництв, А.В. КІРІЯК, канд. хім. наук, доцент, О.О. ЧЕРНИШОВА, аспірант

Стаття присвячена розробці методики оцінки органічних комбікормів для подальшого присвоєння знаку екологічно-го маркування. Розглядаються основні етапи процедури отримання знаку екологічного маркування. Значна увага приділя-ється етапу розробки критеріїв екомаркування та методів їх визначення для оцінки органічності комбікормів.
Аналіз ринку вітчизняної сільськогосподарської продукції прогнозує подальше збільшення сегменту органічної про-дукції. Виходячи з цього, деталі процедури отримання відповідного знаку маркування такої продукції викликає інтерес представників аграрного сектору. В Україні сетирифікуванням органічної продукції займаються близько двох десятків аккредитованих сертифікаційних органів. Об’єктивно головним етапом процедури маркування продукції вважається про-цес розробки методики та критеріїв оцінки для заявленої категорії продукції, що передбачає проведення подальшої переві-рки.
Метою статті є розробка критеріїв комплексної оцінки органічних комбікормів для птиці. Керуючись тим, що ор-ганічна продукція, окрім безпеки та безсумнівно високого рівня якості, повинна спричиняти мінімально можливий негатив-ний вплив на довкілля протягом усіх етапів життєвого циклу, було сформовано та обґрунтовано перелік показників, на яких базуються критерії оцінки.
Методологічна сторона питання оцінки органічних комбікормів представлена різноманітними експертними та ек-спериметальними фізико-хімічними методами дослідження. Особлива увага приділена сертифікованому методу визначення нативності продуктів – методу біокристаліації, який враховуючи дані симетричності кристалів дозволяє робити висновки щодо органічності продукту, та методу визначення комплексного рівня токсичності – методу біотестування, тест-організмами в якому використано представників інфузорії культури Colpoda steinii. Ключовим етапом є оцінка двох видів комбікормової продукції для птиці за запропонованими критеріями.

Keywords: Ключові слова: органічні комбікорма, екологічне маркування, екологічний знак, органічна продукція, екологічні кри-терії, безпека продуктів, повний життєвий цикл продукції.

Download now
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРУПООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОМОЛАХ ТРИТИКАЛЕ

Ю.Д.ЧУМАЧЕНКО, канд.техн.наук, доцент, Д.А.ЖИГУНОВ, д-р техн.наук, доцент

В статье рассмотрена возможность переработки зерна тритикале в муку по схеме пшеничных помолов с получением муки хлебопекарной типа сортовой пшеничной.
Исследование проводили на двух образцах тритикале различного качества, выращенного на Украине. Подготовку зерна к помолу проводили методом холодного кондиционирования, как наиболее распространенного в нашей стране. Оптимальные режимы увлажнения и отволаживания зерна тритикале были получены по результатам многофакторного планирования эксперимента при проведении односортных помолов с выходом муки 70-72%. Влажность зерна перед помолом составляла 14-15%, а продолжительность отволаживания – 4 и 8 ч.
Получены результаты по выходу и качеству промежуточных продуктов на І-ІІІ драных системах и удельной энергоемкости процесса крупообразования. Установлены закономерности изменения выхода промежуточных продуктов от конечной влажности зерна и продолжительности его отволаживания.
Полученные результаты свидетельствуют, что при оптимальных режимах воднотепловой обработки из зерна тритикале возможно получить высокое количество круподунстовых продуктов хорошего качества при минимальных удельных энергозатратах на измельчение зерна.

Keywords: Ключевые слова: тритикале, воднотепловая обработка, процесс крупообразования, качество муки и промежуточных продуктов.

Download now
НАУКОМЕТРИЯ КАК АСПЕКТ КАРЬЕРЫ УЧЕНОГО

В.Б. Егоров

НАУКОМЕТРИЯ КАК АСПЕКТ КАРЬЕРЫ УЧЕНОГО

Keywords: НАУКОМЕТРИЯ, статьи, УЧЕНый

Download now
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТИПІВ ДОКУМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ (частина 2)

Ф.В. ГРИЩЕНКО, канд. військ. наук, ст. наук. співроб.,

Статтю викладено в 2-х часинах, в яких визначено ключову проблему реформування національної системи технічно-го регулювання України, розглянуто останні публікації, в яких започатковано розв’язання важливої складової цієї проблеми, сутність дев’яти сучасних типів документів Європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) і порівняно їх із сьома сучасними типами документів Європейсь-кого комітету зі стандартизації (European Committee for Standardization, СЕN). Порівняльний аналіз показує, що сучасні типи документів CENELEC і CEN мають спільні (подібні) риси: повне збігання їх назв, майже ідентичну їх сутність, одна-ковий статус різних типів документів і розподіл їх за категоріями.
Наведено сьогоднішній склад національних та афілійованих членів CENELEC, проаналізовано структуру технічних органів CENELEC, кількість активних стандартів CENELEC опублікованих протягом 2012–2013 років, кількість актив-них документів, опублікованих у 2013 році, і загальну кількість опублікованих активних усіх сучасних і застарілих типів документів CENELEC станом на 31.12.2013, рівень еквівалентності між усіма сучасними типами документів CENELEC і Міжнародної електротехнічної комісії (International Electrotechnical Commission, IЕС).
На підставі результатів кількісного аналізу виявлено п’ять таких тенденцій: 1) зростання загальної кількості тех-нічних органів CENELEC; 2) зростання часток угоди семінару, технічних умов, настанов і стандартів (європейських стан-дартів і документів з гармонізації) CENELEC у загальній кількості опублікованих активних усіх типів документів CENELEC; 3) зменшення частки технічних звітів; 4) зменшення часток застарілих типів документів; 5) значного зрос-тання частки ідентичних документів CENELEC у загальній кількості усіх типів документів CENELEC.
Викладено перспективи подальшого дослідження: порівняльний аналіз усіх типів документів Міжнародної організа-ції зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO), IЕС, CEN, CENELEC, надрукованих наприкінці 2014 року, і розроблення з врахуванням сучасного стану економіки України практичних пропозицій щодо пріоритетності прийняття різних типів міжнародних та європейських документів на національному рівні.

Keywords: Ключові слова: європейський стандарт (стандарт CENELEC), документ з гармонізації, технічні умови, зміна, поп-равка, тлумачний лист, технічний звіт, настанова, угода семінару.

Download now
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОМАТНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Б.В. ЄГОРОВ, д-р техн. наук, професор, І.С. МАЛАКІ, канд. техн. наук, асистент

У статті представлена технологія виробництва томатної кормової добавки, виготовленої шляхом екструду-вання суміші подрібненого зерна кукурудзи, подрібнених томатних вичавок та крейди кормової. Теоретично обґрунто-вано вибір компонентів томатної кормової добавки та необхідність пошуку економічно ефективного способу перероб-ки томатних вичавок у кормові добавки. У лабораторних умовах досліджено хімічний склад томатних вичавок.
Також обґрунтовано співвідношення компонентів томатної кормової добавки на основі експериментальних до-сліджень. Для визначення оптимального співвідношення компонентів досліджено вплив введення томатних вичавок на ефективність процесу екструдування за якісними та енергосиловими показниками, а саме за індексом розширення екс-трудату та питомими витратами електроенергії відповідно.
Для збільшення кількості введення томатних вичавок до складу суміші було введено крейду кормову, яка харак-теризується гігроскопічними властивостями та здатна вирішити проблему кальцієвого дисбалансу у сільськогоспо-дарської птиці.
У результаті досліджень автоматичною системою керування технологічним процесом екструдування встанов-лено режими процесу екструдування суміші подрібненого зерна кукурудзи, подрібнених томатних вичавок та крейди кормової та розроблена принципова технологічна схема виробництва томатної кормової добавки для сільськогоспо-дарської птиці.
Отримана томатна кормова добавка характеризуються задовільними фізичними властивостями та здатна вирішити проблему розширення асортименту кормової сировини, утилізації відходів консервної промисловості з підви-щеним вмістом вологи, кальцієвого дисбалансу у курей-несучок в період овуляції та зменшити витрати на виробництво комбікормів для сільськогосподарської птиці.

Keywords: Ключові слова: томатні вичавки, екструдування, томатна кормова добавка, технологія, комбікорм, сільського-сподарська птиця.

Download now