3(59) 2015
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА КОРМОВ

Оргкомитет ISF-2016

Становление Международной Школы Кормов
(International School of Feed - ISF), организованной
кафедрой Технологии комбикормов и биотоплива
Одесской национальной академии пищевых техноло-
гий в 2013 году, проходит в сложных условиях сего-
дняшней реальности. Однако стремление к знаниям
участников и высочайший профессионализм лекто-
ров и тренеров обеспечили атмосферу интенсивной и
плодотворной работы, в которой успешно прошел
очередной тренинг "Искусство создания высокоэф-
фективных рецептов комбикормов". Тренинг был
проведен на турбазе "Эллада" (Затока, Одесская обл.)
в рамках II-й сессии Международной Школы Кор-
мов. В работе тренинга взяли участие 46 специали-
стов, в том числе 32 из них - ведущие специалисты-
рецепционисты, представлявшие лучшие комбикор-
мовые предприятия страны.

Keywords: школа комбикормов

Download now
ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНОСТІ ПРЕМІКСІВ

А.В. МАКАРИНСЬКА, канд. техн. наук, доцент

Стаття присвячена проблемам визначення якості та безпечності преміксової продукції, яка застосовується при виробництві комбікормів. Обгрунтована перспективність використання методів визначення органічності та біотестування на ряду з традиційними методами оцінки безпечності преміксової продукції та її екологічного маркування. Надано визначення «безпечні корми» відповідно до нормативних документів (проектів законів України "Про корми", "Про безпечність та гігієну кормів").
Наведено кількісний склад дослідних зразків 0,02 % вітамінного і 0,08 % мінерального пре-преміксів та комплексних 1 %-вих преміксів виробництва ТОВ «Ломан Анімал Хелс Україна» та НВФ «Комбіко-Силувіт» відповідно.
В статті наведено результати дослідження органічності комплексних наповнювачів, готових пре-преміксів і преміксів за допомогою сертифікованогого методу біокристалізації та визначення показника окисно-відновного потенціалу (ОВП) за допомогою ОВП-метра марки ORP-200.
Отртримані біокристалограми дослідних зразків характеризуються симетричністю малюнків. Розміри кристалів та їх розгалуження свідчать про їх природне походження, оскільки форми голок кристалів не деформовані, прямі та мають різну довжину, розгалуження всі схожі між собою. Несиметричність, деформація і відсутність малюнку кристалів біокристалограми вітамінного пре-преміксу Ломіксвіт 0,02 % вказує на застосування хімічної обробки при одержанні карбонату кальцію, ймовірного агресивного взаємовпливу в складі висококонцентрованого пре-преміксу його компонентів, а саме взаємодії біологічно активних речовин, або застосування в його складі генмодифікованої сировини.
При визначенні ОВП встановлено, що значення ОВП досліджуваних зразків знаходиться в межах + 51,4 … + 52,7 мВт, що відповідає значенню ОВП внутрішнього середовища організму тварини, а це означає, що електрична енергія клітинних мембран не витрачатиметься на корекцію активності електронів і продукт легко засвоюється, оскільки володіє біологічною сумісністю з організмом тварини.

Keywords: премікс, якість, органічність, біокристалограмма, окисно-відновлювальний потенціал.

Download now
ВИХІД КРУПИ ПЛЮЩЕНОЇ ІЗ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ЙОГО ЛУЩІННЯ ТА РЕЖИМУ ВОДНО-ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ

Є.А. ДМИТРУК, доктор техн. наук, професор, В.В. ЛЮБИЧ, канд. с.-г. наук, доцент, В.В. НОВІКОВ, аспірант

Зерно тритикале в повній мірі може задовольнити сучасну потребу розширення асортименту готової продукції, вимоги
до екологічної безпеки, зниження собівартості та витрат на виробництво. Проте попри зростання попиту на нову сировину, її
потенціал залишається не розкритим, а оптимальні технології переробки не розробленими. Зерно тритикале має високі круп’яні
властивості, тому оптимізація технології його переробки на крупу – актуальне питання сьогодення. Найвищий попит з
круп’яних продуктів має крупа плющена, а тому дослідження, що наведені у статті спрямовані на вивчення технології переробки
тритикале озимого на крупу плющену.
У статті наведено результати дослідження впливу ступеня лущіння та режимів водно-теплової обробки на вихід, воло-
гість та органолептичні показники якості готового продукту. На основі аналізу наукових джерел літератури встановлено, що
крупа з вмістом периферійних частин зернівки має вищі якісні показники порівняно із шліфованими крупами, проте підвищення їх
відсоткового вмісту погіршує органолептичні показники крупи. Були розглянуті режими гарячого кондиціювання за атмосферних
умов і за підвищеного тиску та доведено переваги гарячого кондиціювання за м’яких режимів.
Так, встановлено, що підвищення ступеня лущіння істотно знижує вихід готового продукту, що зумовлено збільшенням
кількості знятих оболонок. Тривалість пропарювання має незначний вплив на вихід крупи, а тривалість темперування – неістот-
ний. Найвищий вихід крупи плющеної із зерна тритикале – за тривалості лущіння 20 с, а найменший – за тривалості лущіння 160
с і відповідно до режимів водно-теплової обробки становив від 95,3 до 97 % і від 76,4 до 83,4 % відповідно. Вологість крупи після
пропарювання підвищувалась прямо пропорційно збільшенню ступеня лущіння. За пропарювання впродовж 5 хв найвища воло-
гість була у крупи з тривалістю лущіння 160 с і становила 26,1–27,9%, а найменша – за тривалості лущіння 20 с і станови-
ла 16,8–19,2 % залежно від тривалості темперування. Оптимальна вологість крупи перед плющінням становить 23–25%,
що відповідає тривалості лущіння 100–120 с з тривалістю пропарювання 5 хв і темперування 5–15хв.
Зерно тритикале що лущено впродовж 20–60 с мало вище середньої кулінарну оцінку 6, що підвищувалась до високої
оцінки – 8,3 бала за тривалості лущіння впродовж 120 с та залишалась сталою зі збільшенням тривалості лущіння до 160с.
На основі отриманих даних за допомогою математичного моделювання та узагальнення встановлено оптимальні режи-
ми виробництва крупи плющеної із зерна тритикале: початкова вологість сировини 12–14 %, ступінь лущіння 9–11 %, тиск пари
в пропарювачі 0,015МПа, тривалість пропарювання 10 хв, тривалість темперування 5 хв.
Була сформована послідовність технологічних операцій за виготовлення крупи плющеної тритикалевої, що включає
приймання попередньо очищеного зерна за вологості 12–14%, додаткове очищення, лущіння (ступінь зняття оболонок 9–
11% залежно від початкової вологості), контроль лущеного зерна, пропарювання за тиску насиченої пари 0,015 мПа впро-
довж 10 хв, темперування впродовж 5 хв, сушіння до вологості 23 %, плющіння на вальцевому верстаті з співвідношенням колових швидкостей тихохідного і швидкохідного валу 1:1 та рифленою поверхнею вальців, сушіння готового продукту до вологості не більше 14 %, контроль готового продукту та його охолодження

Keywords: тритикале, ступінь лущіння, водно-теплова обробка, крупа плющена

Download now
ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ В ПОЛІМЕРНИХ ЗЕРНОВИХ РУКАВАХ

Г.М. СТАНКЕВИЧ, д-р техн. наук, професор, зав. кафедри технології зберігання зерна, М.В. ЖЕЛОБКОВА, аспірант, заст. начальника відділу контролю якості ТОВ «Деас Трейд»

Існуюча проблема економного та надійного збереження вологого та сирого зерна для подальшої доробки з викорис-танням власного обладнання, може бути розв’язана з використанням полімерних зернових рукавів, які забезпечують збері-гання зерна в герметичному середовищі. Рукав після заповнення сухим чи вологим зерном щільно закривається з обох кінців,
що припиняє доступ кисню. У процесі «дихання» зерна, концентрація кисню зменшується, а вуглекислого газу збільшується.
Внаслідок дефіциту кисню, комахи та аеробна мікрофлора в рукаві гинуть. Така технологія дає задовільні результати при зберіганні зерна сухого та середньої сухості, а також вологих зернових кормів (силосу). На цьому етапі постає проблема вивчення та визначення оптимальних і безпечних для якості режимів зберігання вологого та сирого зерна для подальшої доробки і експортування. Особливо актуальним це питання є для зберігання зерна кукурудзи, зважаючи на максимальні
потреби у сушінні, порівняно з іншими культурами.
Наведено результати дослідження впливу вологості зерна кукурудзи товарного призначення на тривалість її збері-гання у полімерних зернових рукавах (ПЗР). Використовували рукави виробництва Budissa з можливістю зберігання до 180 т зерна кукурудзи. Об’єктом дослідження було зерно кукурудзи середньораннього гібриду ДКС 4490 (Монсанто), урожаю 2014 року, вирощене у Житомирській області. Зерно дозріле, крупне, зубовидне, насичено жовтого кольору, має крихкий
ендосперм з борошнистою консистенцію, збільшений зародок, запах та колір — властиві здоровому зерну.
Період закладання зерна ― початок листопада 2014 року. Ділянка закладання рукавів сухого та сирого зерна була
розміщена на попередньо підготовленому полі після збирання урожаю кукурудзи. Зразки зерна періодично відбирали для
проведення повного технічного аналізу зерна. Додатково по шарах зернової маси перевіряли температуру та розподілення
вологи. Наявність та концентрацію СО2 перевіряли органолептично.
Результати досліджень виявили, що температура зернової маси нерівномірна в різних шарах зернової маси. В
центральній частині температура зменшилася з +10 °С до +6 °С. Температура зовнішнього шару зазнала більш значного
впливу температури навколишнього середовища. Не виявлено підвищення температури, спричиненого біологічною активні-
стю зерна, навіть сирого зерна за ознак початку псування. Вологість зерна при зберіганні на протязі безпечного періоду
частково знизилася за рахунок перерозподілення вологи та дозрівання зерна, причому вологість периферійних шарів зерна
— більше, ніж центральної частини. При початку псування зерна вміст вільної вологи збільшився за рахунок інтенсивного
дихання зерна та розкладення органічних речовин, що при ньому відбувається. Значного підвищення вологості за рахунок
міграції вологи або за рахунок конденсації на внутрішній поверхні, спричиненої добовими змінами температури, не виявле-
но. При зберіганні зерна з вологістю до 25,0 % безпечний період (на протязі якого якість зерна залишалася в межах показ-
ників контрактів), становить 40 діб за умови середньодобової температури зовнішнього середовища не вище +6 °С. Зерно
з вологістю до 21,0 % має період безпечного зберігання 60 діб. Після закінчення цього періоду зерно негайно треба просу-
шити для забезпечення збереження якості.

Keywords: сире зерно, зберігання зерна, полімерні зернові рукави, кукурудза.

Download now
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ ЯКОСТІ ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ

М.Р. МАРДАР, д-р техн. наук, професор

Стаття присвячена питанню використання методу структурного аналізу причинно-наслідкових зв’язків при вияв-
ленні факторів, які впливають на формування та збереження якості зернових продуктів. Метою досліджень було побудо-
ва причинно-наслідкової моделі формування системи управління якістю за допомогою діаграми Ісікави. Причинно-
наслідкова діаграма — це графічне зображення, яке в компактній, логічно впорядкованій формі відображує вплив різних
факторів на кінцевий результат процесу. За допомогою діаграми Ісікави можна не лише визначити склад і взаємозалеж-
ність факторів, що впливають на об'єкт аналізу, але і виявити відносну значущість цих факторів.
На основі досліджень проведено деталізацію причинно-наслідкової діаграми, у результаті визначені фактори пер-
шого порядку, які впливають на формування якості зернових продуктів (якість сировини, розроблення рецептурного складу,
технологія виробництва, обладнання, організація праці) та факторів, які сприяють збереженню якості продуктів (умови
зберігання, транспортування та реалізації продукції). У результаті ідентифікації визначили фактори другого, третього
та наступного порядків, які впливають на якість продукції.
Встановлено, що якість сировини, а саме зерна, залежить від його споживних властивостей, а також від ефекти-
вності його обробки (сушіння, очищення), умов зберігання та транспортування. При розробці нового зернового продукту
необхідно враховувати також технологічні можливості виробництва; ступінь механізації та автоматизації технологіч-
ного процесу; використання сучасної технологічної схеми виробництва; особливості поставок сировини, компонентів, ма-
теріалів; можливості використання існуючого устаткування, його переналагодження й доукомплектування. З технологіч-
них позицій також найбільш важливим факторами формування якості є фактори, зумовлені технічним станом обладнан-
ням його потужністю, метрологічним забезпеченням, наявністю документації.
Важливо не тільки розробити й виробити зерновий продукт із поліпшеними споживними властивостями, важливо
зберегти дані властивості на всьому етапі товароруху. У цьому випадку виробник повинен приділити особливу увагу до-
триманню умов і вимог до транспортування, зберігання й реалізації товарів. Розробник продукції повинен не тільки виро-
бити продукт із поліпшеними споживними властивостями, але також розробити й впровадити всі необхідні заходи щодо
ефективного доведення нового продукту до споживача. У статі, на основі побудови причинно-наслідкової моделі форму-
вання системи управління якістю за допомогою діаграми Ісікави, запропоновані маркетингові заходи, які направлені на
інформування про властивості товару, формування стійкого попиту до нового продукту, а також заходи, які будуть під-
штовхувати потенційного спожива до купівлі.
Отримані результати дають змогу виробникам ефективно управляти формуванням та збереженням якості зерно-
вих продуктів з урахуванням особливостей виробництва, технічних можливостей конкретних підприємств, організації
товаропостачання та реалізації.

Keywords: управління якістю, зерновий продукт, причинно-наслідкові зв’язки, фактори, діаграма Ісікави, фор- мування якості, збереження якості

Download now
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРІОПОДРІБНЕНИХ ПЮРЕ З ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ КАРОТИНОЇДІВ

Д.О. НАБОКОВ, пошукач, Н.В. ГРЕВЦЕВА, канд. техн. наук, доцент

В статті обґрунтовано використання кріоподрібнених пюре (кріопаст) з овочевої сировини (моркви та гарбуза) і
водно-спиртових екстрактів з календули та кори дуба в технології макаронних виробів з підвищеним вмістом
каротиноїдів.
Встановлено, що додавання кріопаст з моркви та гарбуза позитивно впливає на властивості компонентів
хлібопекарського борошна: сприяє збільшенню кількості клейковини, її укріпленню, тобто приближує борошно
хлібопекарське за властивостями до борошна з твердої пшениці; призводить до підвищення температури крохмальної
суспензії при максимальній в’язкості, що викликає зменшення кількості сухих речовин у варильній воді.
Доведено, що у присутності кріопаст на 3×60 c збільшується час утворення тіста, зменшується його стійкість до
замісу та водопоглинальна здатність, зміцнюються структурно-механічні властивості тіста у напрямку збільшення
пружності та еластичності, знижується адгезія тіста, що полегшує процес його формування. За результатами ІЧ-
спектроскопії зразків макаронного тіста встановлено утворення додаткових зв’язків груп –СН3, –NН2, –С=N, S=S, та α-1-4
глюкозидних зв’язків, що свідчить про процеси міжмолекулярної перебудови та підтверджує підвищення кількості
зв’язаної води та укріплення структурно-механічних властивостей тіста.
Додавання дослідних добавок покращує органолептичні, фізико-хімічні та варильні показники якості макаронних
виробів. Колір готових виробів змінюється з кремового (контроль) до жовтого (10% кріопаст) та помаранчевого (15%
кріопаст), після варки вироби зберігають форму, не злипаються, не утворюють грудочок, кількість сухих речовин, що пе-
реходять у варильну воду, зменшується на 34…43%.
Досліджено ступінь руйнування каротиноїдів на різних технологічних етапах виготовлення макаронних виробів, до-
ведено доцільність використання водно-спиртових екстрактів з календули та кори дубу з метою підвищення збереженості
каротиноїдів. У порівнянні зі зразками без додавання екстрактів втрати каротиноїдів зменшуються у 3,5…5 разів.

Keywords: : кріопаста, морква, гарбуз, екстракти, каротиноїди, макаронні вироби.

Download now
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СЕМЯН КУКУРУЗЫ НА ЗАВОДАХ

Н.Я КИРПА, д-р с.-х. наук, Л.Н. БОНДАРЬ

Значительная часть семян кукурузы обрабатывается и подготавливается на типовых заводах, которые оснаще-
ны стандартным оборудованием и машинами. Анализ работы заводов показывает, что в процессе обработки наблюдает-
ся травмирование и ухудшение чистоты семян, снижение их качества. Причинами такого состояния являются как изно-
шенность оборудования, так и нарушение технико-технологических параметров обработки без учета биологических
свойств и особенностей семенного материала гибридов кукурузы. Поэтому целью работы было установить качество се-
мян гибридов и самоопыленных линий в процессе обработки на типовом заводе, выявить операции, которые в наибольшей
степени влияют на качество.
Особенности обработки изучали в условиях типового кукурузообрабатывающего завода, сезонной производи-
тельностью 500 т. семян. Качество семян определяли в соответствии с принятыми методами и стандартами.
Приведены данные о качестве семян гибридов кукурузы (Днепровский 181 СВ, Хмельницкий, Солонянский 298 СВ,
Збруч) в процессе приема початков кукурузообрабатывающим заводом за 2012-2014 гг.
Определено качество семян гибридов кукурузы в зависимости от процессов обработки на заводе за 2012-2014 гг.
Установлены операции и факторы, которые влияют на качество подготовки семян кукурузы в условиях типового кукуру-
зообрабатывающего завода. На операциях приема-сушки початков сохраняется высокое качество семян (всхожесть, про-
дуктивность). Существенное ухудшение качества проявляется на операциях обмолота початков и очистки - сортирова-
ния семян. К факторам ухудшения относятся травмирование и примесь самообрушенного зерна, которое образуется при
перевалке влажных початков до сушки. Протравливание повышает полевую всхожесть и урожайность семян, однако их
показатели не всегда отвечают показателям на операциях приема-сушки початков.
Выявлены особенности обработки семян гибридов самоопыленной линии КТ 021 С в зависимости от условий их выращивания и дозревания, процессов обработки на заводе, процессов зерносепарации и упаковки на кукурузообрабаты-вающем заводе за 2013-2014 гг.

Keywords: кукуруза, семена, послеуборочная обработка на заводе, всхожесть и урожайность гибридов и самоопыленных линий.

Download now
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК

Б.В. ЕГОРОВ, д-р техн. наук, профессор, А.Г. ЦЮНДЫК, аспирант, В.Г. ОРЕХОВА, магистр

В данной статье приведена динамика производства и урожайность яблок в Украине, из анализа, которых видно,
что Украина имеет оптимальные климатические условия для выращивания яблок на всей территории страны. Урожай-
ность и производство яблок с каждым годом возрастает.
Рассмотрены сорта яблок для производства соков, пюре, компотов, проанализирован химический состав яблок, из
которого видно преобладание сахаров, пектиновых веществ, дубильных веществ, органических кислот, минеральных ве-
ществ, витаминов.
Приведены побочные продукты переработки яблок, которыми являются выжимки, вытерки и очистки, рассмот-
рено количество побочных продуктов при производстве яблочного сока, приведена схема комплексного использования по-
бочных продуктов.
Проанализирован химический состав сырых яблочных выжимок, из которого видно преобладание клетчаткой, без-
азотистыми экстрактивными веществами, пектиновыми веществами, сахарами, в том числе фруктозой и глюкозой, ду-
бильными веществами.
Приведен химический состав сухих яблочных выжимок, которые обладают высоким содержанием сырого протеи-
на, сырой клетчаткой, сырым жиром и безазотистыми экстрактивными веществами. При сушке снижается влажность
и увеличивается концентрация сухих веществ.
Рассмотрены технологические способы переработки яблочных выжимок, таких как сушка с последующим гранули-
рованием, силосование, получение пектина, биогаза, производство яблочного концентрата, спирта, уксуса, а также ис-
пользование яблочных выжимок в других отраслях народного хозяйства.
Исследована возможность переработки яблочных выжимок при производстве комбикормов. Кормовая мука из яб-
лочных выжимок обогащает рацион микроэлементами, витаминами, обладает диетическими, вкусовыми качествами,
стимулирует пищеварение, способствует более полноценному усвоению всего корма.
Рассмотрена возможность использования яблочных выжимок в кормлении сельскохозяйственных животных, та-
ких как поросята, молодняк свиней, суягные и кормящие овцематки. Использование яблочных выжимок повышает эффек-
тивность выращивания молодняка свиней и получение экономического эффекта на 1 голову. Скармливание сухих яблочных
выжимок увеличивает прирост живой массы овец и увеличивает настриг шерсти

Keywords: побочные продукты, переработка, химический состав, яблочные выжимки, комбикорм

Download now
ПОРЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ КОМБИКОРМОВ

АЛЕКСЕЙ СЫТЬКО, канд. техн. наук Компания ООО «Биохем Украина»

Применение жидких энергетических компонентов и источников биологически активных веществ (БАВ) при производстве комбикормов на сегодня это один из способов эффективно снизить стоимость комбикорма. В одном рецепте число жидких ингредиентов может достигать 10 наименований, а их количество в составе
комбикорма 40…120 кг/т.

Keywords: жидкие компоненты, технология

Download now
СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

СОЦ С.М., канд. техн. наук, доцент

СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ
ЕФЕКТИВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

Keywords: СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

Download now